Ressursregnskapet per 31.12.2004

22.02.2005
Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,8 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere. Dette er mer enn dobbelt så mye som det hittil har vært produsert.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, som nå frigis med oppdaterte tall per 31.12.2004, er en oversikt over petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Nytt av året er at informasjon om tilstedeværende ressurser på felt frigis. De utvinnbare petroleumsressursene omfatter både de opprinnelig utvinnbare og de gjenværende utvinnbare petroleumsmengdene. Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene.

 

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifikasjonssystem der ressursene er ordnet etter modenhet, eller prosjekt status, i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og produksjon.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2004 er estimert til 12,9 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Tallet er uendret siden forrige publisering. Det har imidlertid skjedd en betydelig modning av ressursene.

Anslaget for de uoppdagede ressursene er uforandret og er anslått til 1160 mill Sm3 olje, 340 mill Sm3 kondensat og 1900 mrd Sm3 gass, totalt 3400 mill Sm3 o.e. som utgjør 38 % av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,8 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 6,5 og 12,2 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2004 solgt og levert 163 mill Sm3 olje, 78 mrd Sm3 gass, 14 mill Sm3 NGL og 9 mill Sm3 kondensat, totalt 264 mill Sm3 o.e. Dette er den høyeste produksjon av petroleum fra norsk kontinentalsokkel siden produksjonen startet i 1971.

Det ble gjort 4 nye funn i 2004. Antatt volum av de 4 funnene er i størrelsesorden 20 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Evaluering av funnene pågår og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene. Petroleumsmengden i årets nye funn tilsvarer mindre enn 8 % av produksjonen.

Ved årsskiftet var det fem felt som var under utbygging men som ennå ikke har startet produksjon: Kristin, Snøhvit, Ormen Lange, Alvheim og Urd. Kristin og Urd er forventet å komme i produksjon i løpet av 2005.

Friggfeltet ble stengt etter 27 års produksjon.

Gjenværende petroleumsreserver på norsk kontinentalsokkel er redusert med 144 millioner Sm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Godkjenning og innlevering av utbyggingsplaner for Alvheim, Urd, Vilje og Skinnfaks/Rimfaks IOR gav en tilførsel til reservebeholdningen på 54 millioner Sm3 o.e. I tillegg ble en rekke prosjekter for økt utvinning på eksisterende felt besluttet med til sammen 66 millioner Sm3 o.e. Til sammen ble det gjort beslutninger i lisensene på 120 millioner Sm3 o.e. Da det samtidig ble produsert 264 millioner Sm3 o.e. førte dette til at gjenværende reserver ble redusert med i alt 144 millioner Sm3 o.e. i 2004.

Betingede ressurser i felt (RK 4-7) er redusert med i alt 137 millioner Sm3 o.e. Betingede ressurser i planleggingsfasen (RK 4) har økt med 32 mill Sm3 o.e. Økningen er hovedsakelig knyttet til prosjekter for økt utvinning på flere felt blant annet Ekofisk og Gullfaks i tillegg boring av brønner på Gungne. Potensialet for mulige framtidige tiltak for økt utvinning (RK 7A) er i år redusert med 175 mill Sm3 olje. Reduksjonen skyldes at det i år er flere prosjekter for økt utvinning som er identifisert og under utvikling enn tidligere og som derved er rapportert i lavere ressurskategorier.

Betingede ressurser i funn som ennå ikke er godkjent for utbygging utgjør 179 mill Sm3 olje, 483 mrd Sm3 gass, 21 mill tonn NGL og 44 mill Sm3 kondensat, til sammen 746 mill Sm3. Dette er en reduksjon på 17 mill Sm3 o.e. i forhold til i fjor. Det er 62 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F) og i tillegg er det 90 funn som er rapportert inn under andre felt eller funn.

I det nedlastbare regnearket  er også tilstedeværende ressurser vist. Estimatene gir en oversikt over hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til og innbefatter i tillegg til produserte og planlagte produserte mengder, også de mengdene av petroleum som med dagens planer, ikke vil bli produsert. Det finnes alternative måter å beregne tilstedeværende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene.

Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33