Ressursregnskapet per 31.12.2005

23.02.2006
Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,8 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere. Dette er mer enn dobbelt så mye som det hittil har vært produsert.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, som nå frigis med oppdaterte tall per 31.12.2005, er en oversikt over petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. De utvinnbare petroleumsressursene omfatter både de opprinnelig utvinnbare og de gjenværende utvinnbare petroleumsmengdene. I tillegg frigis tilstedeværende volum for felt og funn. Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifikasjonssystem der ressursene er ordnet etter modenhet, eller prosjekt status, i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og produksjon.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2005 er estimert til om lag 13 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Tallet er ikke vesentlig endret siden forrige publisering. Det har imidlertid skjedd en betydelig modning av ressursene i løpet av 2005.

Anslaget for de uoppdagede ressursene er uforandret og er anslått til 1160 mill Sm3 olje, 340 mill Sm3 kondensat og 1900 mrd Sm3 gass, totalt 3400 mill Sm3 o.e. som utgjør 39 % av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,8 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 6,3 og 12,0 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2005 solgt og levert 257,2 millioner Sm3 oljeekvivalenter. 148 mill Sm3 olje, 85 mrd Sm3 gass, 16 mill Sm3 NGL og 8 mill Sm3 kondensat. Dette er den 7 millioner Sm3 mindre enn året før.

Det ble gjort 6 nye funn i 2005. Ressurstilveksten fra letevirksomheten er i størrelsesorden 3-16 mill Sm3 olje og 39-119 mrd Sm3 gass utvinnbart. Evaluering av funnene pågår og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene. Sammenholdt med 2004 er dette en økning i ressurstilveksten.

Ved årsskiftet var det åtte felt som var under utbygging men som ennå ikke har startet produksjon: Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Ringhorne Øst, Snøhvit, Vilje og Volve. Blane og Enoch er forventet å komme i produksjon i løpet av 2005.

Gjenværende petroleumsreserver på norsk kontinentalsokkel er økt med 23 millioner Sm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Det har i løpet av 2005 vært en betydelig økning i brutto reserver. Økningen er på 281 mill. Sm3 o.e.  Godkjenning og innlevering av utbyggingsplaner står for om lag 159 mill. Sm3 o.e.  De resterende 122 mill. Sm3 o.e skyldes økninger i reservane på flere felt blant annet som en følge av at prosjekter med betingede ressurser i felt er godkjent og derfor gjort om til reserver.

Av myndighetenes nye målsetting om å modne fram 800 mill. Sm3 olje som reserver innen 2015, er 155 mill Sm3 olje blitt bokført som reserver i 2005. Dette utgjør 19 prosent av målsettingen. Økningen i 2005 er den høyeste på fem år.

Betingede ressurser i felt (RK 4-7) er redusert med i 24 millioner Sm3 o.e. Prosjekter som Statfjord Seinfase, Ringhorne Øst, Smørbukk Sør Q fase 2 og Tune Sør er vedtatt og dermed overført til reservene. Det har og vært en modning av ressurser til reservene fra blant annet feltene Brage, Gungne, Gullfaks, Huldra og Ula.

Betingede ressurser i funn som ennå ikke er godkjent for utbygging utgjør 138 mill Sm3 olje, 494 mrd Sm3 gass, 30 mill tonn NGL og 37mill Sm3 kondensat, til sammen 727 mill Sm3. Dette er en reduksjon på 20 mill Sm3 o.e. i forhold til i fjor. Reduksjonen skyldes at funnene Blane, Volve, Oseberg Delta og Tyrihans som var i planleggingsfasen i fjor, har fått godkjent PUD i 2005 og nå er overført til reservene. Det er 59 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F) og i tillegg er det 94 funn som er rapportert inn under andre felt eller funn.

I det nedlastbare regnearket er også tilstedeværende ressurser vist. Estimatene gir en oversikt over hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til og innbefatter i tillegg til produserte og planlagte produserte mengder, også de mengdene av petroleum som med dagens planer, ikke vil bli produsert. Det finnes alternative måter å beregne tilstedeværende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene.


Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33