Ressursregnskapet per 31.12.2007

07.03.2008
Oppdatert 15.4.2008 som følge av endring i gassproduksjon på Heidrun. Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,4 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere på norsk kontinentalsokkel. 56 funn er ennå ikke godkjent for utbygging.

Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,4 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere på norsk kontinentalsokkel. 56 funn er ennå ikke godkjent for utbygging.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, med oppdaterte tall per 31.12.2007, er en oversikt over petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. De utvinnbare petroleumsressursene omfatter både de opprinnelig utvinnbare og de gjenværende utvinnbare petroleumsmengdene. I tillegg omfatter regnskapet tilstedeværende volum for felt.

Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene. Årets regnskap viser også en fordeling av de utvinnbare ressursene for områdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifikasjons¬system der ressursene er ordnet etter modenhet eller prosjektstatus i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og produksjon.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2007 er estimert til om lag 13 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Tallet er ikke vesentlig endret siden forrige publisering. Det har imidlertid skjedd en betydelig modning av prosjekter i felt samt initiering av nye prosjekter i felt. Årets regnskap viser også at det har vært relativt god tilvekst fra letevirksomheten og en brutto økning i oljereserver.

 


Anslaget for de uoppdagede ressursene er anslått til 1,26 mrd Sm3 olje, 0,265 mrd Sm3 kondensat og 1875 mrd Sm3 gass. Totalt utgjør dette 3,4 mrd Sm3 o.e. , eller 40 % av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,4 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 5,8 og 12,3 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2007 solgt og levert 237,9 millioner Sm3 oljeekvivalenter, fordelt på 128,3 mill Sm3 olje, 90 mrd Sm3 gass, 17 mill Sm3 NGL og 3 mill Sm3 kondensat. Dette er 10,9 millioner Sm3 mindre enn året før.

Det ble gjort 12 nye funn i 2007, åtte funn i Nordsjøen, tre funn i Norskehavet og ett funn i Barentshavet. Forventningsverdien for utvinnbare ressurser fra disse funnene utgjør ca 49 millioner Sm3 olje og 17 milliarder Sm3 gass. Sammenholdt med 2006 er dette en relativt god økning i ressurstilveksten. Evaluering av funnene pågår, og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene.

Ved årsskiftet var 12 felt under utbygging: Alve, Alvheim, Gjøa, Rev, Skarv, Tyrihans, Vega, Vega Sør, Vilje Volund, Volve og Yme. Produksjonen på Volve startet i slutten av februar. Ellers er det planlagt at feltene Alvheim, Rev og Vilje vil starte produksjon i 2008.

Til tross for reserveøkninger på flere felt og en modning av ressurser til reserver, var det i 2007 en liten reduksjon i gjenværende reserver. Brutto gass- og væske reserver økte med 190 millioner Sm3 o.e i 2007. Men samtidig ble det produsert 238 mill Sm3 o.e). Derfor viser ressursregnskapet at det har vært en netto reduksjon i gjenværende reserver på 48 millioner Sm3 o.e. ( Se fotnote i tabell 1)
 
Myndighetene har en målsetting om å modne fram 800 millioner Sm3 olje som reserver innen 2015. 154 mill Sm3 olje ble bokført som reserver i 2005. I regnskapet for 2006 var den oppnådde reservetilveksten redusert med 18 millioner Sm3 olje mens det i løpet av 2007 har vært en brutto økning i oljereservene med 65 millioner Sm3. Akkumulert reservetilvekst er nå 201 millioner Sm3 olje. Dette utgjør 25 % av myndighetenes målsetting om reservetilvekst innen 2015.
 
Betingede ressurser i felt (RK 4-7) er i 2007 redusert med 46 millioner Sm3 o.e. Årsaken til denne reduksjonen er at det har vært en generell modning av ressurser i prosjekter på felt. Det har både vært en modning av ressurser fra høyere til lavere ressurskategori, men det har også vært en modning av ressurser til reserver.

Betingede ressurser i funn som ennå ikke er godkjent for utbygging, utgjør 169 mill Sm3 olje, 405 mrd Sm3 gass, 16 mill tonn NGL og 42 mill Sm3 kondensat, til sammen 646 mill Sm3o.e. Dette er en reduksjon på 8 mill Sm3 o.e. i forhold til i fjor. Selv om ressurser er modnet til reserver for funnene 6507/5-1 Skarv og 6507/3-3 Idun (til sammen 68 mill Sm3 o.e), fører ressurstilveksten fra leting i 2007 til at reduksjonen ikke blir mer enn 8 mill Sm3 o.e. Det er 56 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F)

Det nedlastbare regnearket viser også tilstedeværende ressurser. Estimatene gir en oversikt over hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til, og omfatter i tillegg til produserte og planlagte produserte mengder, også de mengdene av petroleum som med dagens planer, ikke vil bli produsert. Det finnes alternative måter å beregne tilstede¬værende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene.

Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33