Ressursregnskapet per 31.12.2002

21.02.2003
Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Utvinnbare petroleumsressurser omfatter både de opprinnelig utvinnbare og de gjenværende utvinnbare petroleumsmengdene. Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn og ODs estimat av de uoppdagede ressursene.  

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert i henhold til modenhet. Ressursene i regnskapet er klassifisert etter Oljedirektoratets klassifikasjonssystem.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2002 er estimert til 13,7 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en reduksjon i totalanslaget fra forrige rapportering på om lag 90 mill Sm3 o.e.

Anslaget for de uoppdagede ressursene er uforandret fra i fjor og er anslått til 1420 mill Sm3 olje og 2510 mrd Sm3 gass, totalt 3930 mill Sm3 o.e. som utgjør 28 % av hele regnskapet. Ressurser fra mulige fremtidige tiltak for økt utvinning er anslått til 400 mill Sm3 olje og 500 mrd Sm3 gass, totalt 900 mill Sm3 o.e.  Det pågår evalueringer i Oljedirektoratet av ressurspotensialet på kontinentalsokkelen. Reviderte anslag av de uoppdagede ressursene og potensialet for økt utvinning vil bli presentert i forbindelse med neste ressursrapport.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er 10,2 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 8,0 og 14,2 mrd Sm3 o.e. Det ble i 2002 solgt og levert 174 mill Sm3 olje, 65 mrd Sm3 gass, 10,5 mill tonn NGL og 9 mill Sm3 kondensat, totalt 258 mill Sm3 o.e. Det ble gjort 9 nye funn (i åtte brønnbaner) i 2002 hvorav to ikke er ferdig evaluert. Antatt volum av olje er 10-13 mill Sm3 og antatt volum av gass er i størrelsesorden mindre enn 10 mrd Sm3. Evaluering av funnene pågår og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene. Petroleumsmengden i årets nye funn tilsvarer i underkant av 10 % av årets produksjon.

Per 31.12.2002 er det 65 felt på norsk kontinentalsokkel med godkjent plan for utbygging og drift (PUD) medregnet de 12 feltene som har avsluttet produksjon. Ved utgangen av 2002 var det 45 felt i produksjon på norsk sokkel, derav 40 felt i Nordsjøen og 5 felt i Norskehavet. I løpet av 2002 ble feltene Tune, Vale og Sigyn satt i produksjon, alle i Nordsjøen. I 2002 fikk Snøhvit, Byggve og Skirne godkjent PUD. Med Snøhvit som et godkjent felt, er Barentshavet klar for sin første utbygging.

Gjenværende reserver i felt utgjør 3776 mill Sm3 o.e., fordelt på 1306 mill Sm3 olje, 2118 mrd Sm3 gass, 118 mill tonn NGL og 130 mill Sm3 kondensat. Reservene er redusert med 257 mill Sm3 o.e., i forhold til siste år. Reduksjonen tilsvarer siste års produksjon. Det er bokført betingede ressurser (tilleggsressurser) i felt på til sammen 504 mill Sm3 o.e., som utgjør fire prosent av de totale utvinnbare ressurser. Dette fordeler seg med 252 mill Sm3 olje, 198 mrd Sm3 gass, 22 mill tonn NGL og 12 mill Sm3 kondensat. Dette er økning på 60 mill Sm3 o.e. i forhold til siste år og skyldes i hovedsak et par store gassinjeksjonsprosjekter som er under planlegging.

Utvinnbare ressurser i funn som ennå ikke er godkjent for utbygging utgjør 170 mill Sm3 olje, 852 mrd Sm3 gass, 16 mill tonn NGL og 64 mill Sm3 kondensat, til sammen 1115 mill Sm3 o.e., eller 8 % av totalen. Dette er en reduksjon på 150 mill Sm3 o.e. i forhold til ifjor. Reduksjonen skyldes at forventningen til ressursanslagene i enkelte funn er nedjustert. Det er 64 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F) og i tillegg er det 71 funn som er rapportert inn under andre felt eller funn.

Etter dagens godkjente planer, er den forventede, gjennomsnittlige utvinningsgraden for olje på norsk sokkel 44 %. Gjennomsnittlig utvinningsgrad har vært konstant de siste fem årene, etter flere år med jevn stigning. Status for økt utvinning vil være et av hovedtemaene i Ressursrapporten som forventes å bli publisert senere i år.