Ressursregnskapet per 31.12.2000

31.01.2001
Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Utvinnbare petroleumsressurser omfatter både de opprinnelig salgbare og de gjenværende petroleumsressursene. Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn og ODs estimat av de uoppdagede ressursene. Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert i henhold til lønnsomhet og modenhet, se ressursklassifikasjonssystemet.

Generelt
De totale petroleumsressursene er estimert til 13,8 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) med en usikkerhet som spenner fra 11 til 17,5 mrd. Sm3 o.e. Økningen siden 1999 av de opprinnelig utvinnbare petroleumsressursene på norsk sokkel, innbefattet fremtidige tiltak til økt utvinning og de uoppdagede ressursene, er på 448 mill Sm3 o.e. De totale gjenværende ressursene er 10,8 mrd. Sm3 o.e med et usikkerhetsspenn på mellom 8 og 14,5 mrd. Sm3 o.e. Det ble solgt totalt 244 mill Sm3 o.e. i 2000. Det ble gjort ni nye funn i 2000. Antatt volum av olje ressurser som ble oppdaget, ca. 50 mill Sm3, er ikke tilstrekkelig til å balansere årets oljeproduksjon. Antatt volum av gass ressurser som ble funnet, ca. 95 mrd. Sm3, er nesten det dobbelte av siste års produksjon.I Nordsjøen har de gjenværende reservene økt til tross for siste års produksjon, hovedsakelig fordi flere nye felt er blitt godkjent for produksjon. Nye funn i Norskehavet og i Barentshavet har økt de påviste ressursene i områdene. Siste års funn i Barentshavet er viktige for fremtidig leting og produksjon.


Ressurser i felt
Pr 31.12.2000 var 62 felt godkjent for produksjon på norsk kontinentalsokkel. Av disse er 45 felt i produksjon, herav 40 i Nordsjøen og 5 i Norskehavet. Ti felt er ferdig produsert og nedstengt. Syv felt i Nordsjøen er godkjent for utbygging og produksjon men er ennå ikke satt i produksjon. To felt i Nordsjøen, Sygna og Oseberg Sør, startet opp produksjon i 2000.Den opprinnelig utvinnbare væskemengde (olje, NGL og kondensat) av reservene (ressursklasse 0 - 2) omfatter 4 135 mill. Sm3 o.e. Av denne er 2 327 mill Sm3 o.e., eller 56%, allerede produsert. De totale gassreservene utgjør 1 937 mrd Sm3 gass og av disse var 677 mrd Sm3, eller 34%, produsert ved utgangen av 2000. Den totalt produserte mengde utgjør 3 005 mill Sm3 o.e. Volumendringene inne ressursklassene skyldes hovedsakelig dynamikken innen ressursklassifikasjonssystemet. Økningen av reservene skyldes hovedsakelig at nye felt er godkjent for utbygging og produksjon. Dette er reflektert i reduksjonen innen ressursklasse 3 (funn) siden 1999. De totale petroleumsvæskeressursene (olje, NGL og kondensat) knyttet til felt har økt med anslagsvis 388 mill Sm3 o.e. der olje alene utgjør 332 mill Sm3. Gassressursene har økt med anslagsvis 97 mrd Sm3. De gjenværende reserver og ressurser knyttet til felt har økt med 193 mill Sm3 o.e væske og 47 mrd Sm3 gass.Væske fra planlagte prosjekter (ressursklasse 3 - 6) i felt, som utgjør 117 mill. Dette tilsvarer litt over et halvt års produksjon basert på dagens nivå. Potensialet for fremtidige tiltak for økt utvinning (ressursklasse 8) utgjør om lag 425 mill Sm3 olje og 500 mrd Sm3 gass. Potensialet for økt olje er redusert med 75 mill Sm3, dette samsvarer med økning i ressursklasse 4 knyttet til felt.

Ressurser i funn
Det er totalt 117 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressursklasse 3 - 7) og i tillegg 58 funn som er rapportert inn under andre felt eller funn. Det ble gjort 9 nye funn i 2000. Disse representerer en ressursøkning på om lag 30 - 60 millioner Sm3 væske og 80 - 170 milliarder Sm3 gass. Evaluering av funnene pågår og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene.De totale utvinnbare ressursene knyttet til funn er estimert til 513 mill Sm3 væske og 1 258 milliarder Sm3 gass. Funnene representerer om lag 15% av de totale petroleumsressursene.

Uoppdagede ressurser
Uoppdagede ressurserDe uoppdagede ressursene er forventet å være omlag 1 350 millioner Sm3 olje og 2 400 milliarder Sm3 gass med et usikkerhetsspenn på mellom 2 og 7 milliarder Sm3 o.e.

Datatabeller/nedlasting
Petroleumressursdataene som danner grunnlaget for denne artikkelen samt kurver og figurer, er tilgjengelig for nedlasting. Ved bruk av nedlastet materiale, vennligst referer til Oljedirektoratet som kilde.