Ressursregnskapet per 31.12.2008

26.02.2009
Det oppdaterte ressursregnskapet viser at 5,1 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e) er produsert og at forventningsverdien for de gjenværende påviste utvinnbare ressursene er anslått til 5,0 mrd Sm3 o.e. 73 funn er ennå ikke godkjent for utbygging.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, med oppdaterte tall per 31.12.2008, er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. De utvinnbare petroleumsressursene omfatter både de opprinnelige og de gjenværende utvinnbare petroleumsressursene.

Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene. Årets regnskap viser også en fordeling av de utvinnbare ressursene på områdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifisering der ressursene er ordnet etter modenhet eller prosjektstatus i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og drift.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2008 er estimert til om lag 13 mrd Sm3 o.e. Tallet er ikke vesentlig endret siden forrige publisering. Årets regnskap viser at det er gjort 25 funn i 2008. Volumene i de nye funnene er små og funnstørrelsen varierer mellom 1 mill Sm3 o.e og 26 mill Sm3 o.e. Det har også vært en brutto økning i oljereserver på 29 mill Sm3.

Anslaget for de uoppdagede ressursene er uendret i forhold til fjorårets regnskap. Estimatet er på 1,26 mrd Sm3 olje, 0,27 mrd Sm3 kondensat og 1875 mrd Sm3 gass. Totalt utgjør dette 3,4 mrd Sm3 o.e. , eller 41 % av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,4 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 5,3 og 12,0 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2008 solgt og levert 243 mill Sm3 o.e, som er 5 mill Sm3 o.e mer enn året før. Dette er fordelt på 122 mill Sm3 olje, 101 mrd Sm3 gass, 15 mill Sm3 NGL og 4 mill Sm3 kondensat.

Det ble gjort 25 nye funn i 2008, tolv funn i Nordsjøen, ni funn i Norskehavet og fire funn i Barentshavet. Forventningsverdien for de utvinnbare ressursene fra disse funnene utgjør ca 50 mill Sm3 olje og 72 mrd Sm3 gass. Usikkerhetsspennet ligger mellom 33 - 81 mill Sm3 olje og 49 - 97 mrd Sm3 gass. Sammenlignet med 2007 er dette en relativt god økning i ressurstilveksten. Evaluering av funnene pågår, og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene.

Ved årsskiftet var 11 felt under utbygging: Alve, Gjøa, Morvin, Rev, Skarv, Tyrihans, Vega, Vega Sør, Volund, Yme og Yttergryta. Produksjonen på Rev og Yttergryta startet i begynnelsen av januar 2009. Ellers er det planlagt at feltene Alve, Tyrihans, Yme og Volund vil starte produksjon i 2009.

Brutto gass- og væskereserver økte med 39 mill Sm3 o.e i 2008. Dette kan forklares ved at det har vært reserveøkninger på flere felt blant annet Tyrihans, Ula og Alvheim. I tillegg har godkjent plan for utbygging og drift for Morvin og Yttergryta og utbyggingsvedtak for 3/7-4 Trym ført til at ressurser nå er bokført som reserver. Da det samtidig ble produsert 243 mill Sm3 o.e. viser ressursregnskapet at det har vært en netto reduksjon i gjenværende reserver på 204 mill Sm3 o.e. Dette tilsvarer omtrent 6 prosent.

Myndighetene har en målsetting om å modne fram 800 mill Sm3 olje som reserver i en ti års periode fram til 2015. 29 mill Sm3 olje ble bokført som reserver i 2008. Akkumulert reservetilvekst siden 2005 er nå 232 mill Sm3 olje.. Dette utgjør 29 % av myndighetenes målsetting om reservetilvekst.
 
Betingede ressurser i felt er i 2008 økt med 34 mill Sm3 o.e. Årsaken til denne økningen er at det har vært en generell modning av ressurser i prosjekter på felt og at nye prosjekt er initiert.

Betingede ressurser i funn er i 2008 økt med 129 mill Sm3 o.e i forhold til fjorårets regnskap. Dette kan forklares ved at tilveksten fra leiting har vært relativt god i 2008. I tillegg er det seks funn hvor utvinning ble ansett som lite sannsynlig i fjor. Disse funnene blir nå evaluert av ny operatør. Til sammen er det 73 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F). 34 prosent av funnene er i planleggingsfasen.

Det nedlastbare regnearket viser også estimater av de opprinnelige tilstedeværende ressursene, dvs hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til, og omfatter i tillegg til produserte og planlagte produserte mengder, også de mengdene av petroleum som med dagens planer, ikke vil bli produsert. Det finnes alternative måter å beregne tilstede-værende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene.

Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33