Måling for milliarder

vekt
All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med kjøp og salg, allokering og beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med at de fiskale målingene er nøyaktige nok. For selv små avvik kan utgjøre mye penger.

Langs veien fra reservoar til forbruk passerer oljen og gassen fra norsk sokkel en rekke målinger. Produksjonsmengde måles, transportmengde måles, salgsmengde måles og mengde gass som forårsaker utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) måles. Målingene danner grunnlaget for oljeselskapenes inntekter og for statens innkreving av selskapsskatt, særskatt og CO2-/NOx-avgift.

 

Gassmålerør ved mottaksterminalen i Dornum i Nord-Tyskland.  Dornum er landfallet for Europipe I- og II-rørledningene
Gassmålerør ved mottaksterminalen i Dornum i Nord-Tyskland.
Dornum er landfallet for Europipe I- og II-rørledningene.

 

Tallene er store. Den samlede eksporten av petroleum fra norsk kontinentalsokkel er i 2017 ventet å bli om lag 1,6 millioner fat (231.000 standard kubikkmeter, Sm3 o.e) olje/dag og cirka 330 millioner Sm3 gass. I tillegg kommer 350.000 fat NGL/dag og 35.000 fat kondensat/dag. Verdien av totalproduksjonen er om lag 1,3 milliarder NOK/dag. Skatt, avgifter og direkte eierskap sikrer staten en stor del av verdiene som blir skapt i petroleumsvirksomheten. Netto kontantstrøm til staten fra petroleumsvirksomheten utgjorde i 2015 om lag 20 prosent av statens samlede inntekter. Dette utgjør 218 milliarder kroner.

En typisk stor oljemålestasjon måler 75.000 fat (bbls) per dag. Verdien av en slik dagsmengde (ved oljepris på 55 US dollar per fat og kronekurs på 8,7) er 36.000.000 kroner. En feilmåling på bare 0,35 prosent vil da utgjøre 126.000 kroner per dag eller 882.000 kroner per uke. Får unøyaktigheten ligge inne en hel måned, vokser feilmålingen til en verdi av nesten fire millioner kroner. Små avvik kan dermed koste dyrt, både for staten og for petroleumsnæringen.

Det daglige ansvaret for at mengdene av olje og gass måles på en forskriftsmessig måte ligger hos operatørene på sokkelen. Oljedirektoratet har myndighetsansvar for å føre tilsyn med oljeselskapene for å sikre at de fiskale målingene har den kvaliteten som kreves.

Arbeidet utføres gjennom deltakelse i arbeid med planer for utbygging og drift (PUD) og ved oppfølging av design og testing av utstyr.  I tillegg følger OD opp drift av måleutstyr på produksjons- og losseinnretninger offshore og på terminalanlegg på land. Oppfølgingen av design og drift utøves ved tilsyn mot ulike anlegg og ved møter med oljeselskapene og utenlandske målemyndigheter

Oljedirektoratet har i dag fem ansatte som arbeider med måleteknisk tilsyn. Det store antallet målepunkter gjør at tilsynsoppgavene må prioriteres. Prioriteringen skjer primært ut fra hvor stor økonomisk betydning målingen har. Store petroleumsmengder får tettest oppfølging.

De viktigste salgspunktene for olje og gass er høyest prioritert. Landanleggene Kårstø i Rogaland, Mongstad og Sture i Hordaland, Snøhvit i Finnmark, Nyhamna i Møre og Romsdal og eksportterminalene Teesside, St. Fergus og Easington i Storbritannia, Dunkerque i Frankrike, Zeebrugge i Belgia og Emden/Dornum i Tyskland og lastebøyene på feltene Statfjord, Gullfaks, Heidrun, Åsgard, Goliat, Norne, Alvheim, Knarr og Skarv.

Systemet med internkontroll trådte i kraft med måleforskriften i 1984. Den innebærer at ansvaret for at de fiskale målingene skjer forskriftsmessig ligger hos operatørselskapene. Avvik av alvorlig karakter hører til sjeldenhetene. I noen tilfeller har likevel Oljedirektoratet vært nødt for å gå ut med varsel om pålegg fordi det er funnet for store avvik.

Mer om tilsyn med fiskal kvantumsmåling
Tilsyn med fiskal kvantumsmåling er delegert Oljedirektoratet fra Olje- og energidepartementet, og er regulert av forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften). Beregning, innrapportering og betaling av CO2-avgift gjøres av oljeselskapene til Oljedirektoratet, som så deretter overfører pengene til Finansdepartementet.

Måleforskriften ble først fastsatt 1. april 1984 og er siden jevnlig blitt oppdatert. Hovedendringene ble gjort i 1991, 1993 og i 2001. Forskriften er hjemlet i Petroleumsloven, forskriften til Petroleumsloven og CO2-avgiftsloven.


Kart over rørledninger og landanlegg på norsk kontinentalsokkel
Kart over rørledninger og landanlegg på norsk kontinentalsokkel


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00


06.04.2017