Tilbakelevering

kartet_v1
19.09.2016
Tilbakelevering av områder og oppgivelse/bortfall av utvinningstillatelser – krav om statusrapport

Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse har adgang til å tilbakelevere deler av området i en utvinningstillatelse eller oppgi hele utvinningstillatelsen. Dette vil typisk kunne skje dersom deler av en utvinningstillatelse ikke anses som kommersiell interessant eller der rettighetshaver ikke har funnet (utvinnbare) petroleumsressurser.

Det må skilles mellom tilbakelevering av et område og oppgivelse/bortfall av en utvinningstillatelse:

 

1. Tilbakelevering

Dersom rettighetshaver leverer tilbake deler av området som utvinningstillatelsen omfatter er dette å betrakte som en tilbakelevering. Dette er regulert i petroleumsloven § 3-14. Tilbakelevering kan skje med 3 måneders varsel, men for utvinningstillatelser i forlengelsesperioden må tilbakelevering i tillegg skje ved utløpet av hvert kalenderår. Departementet vil som regel kreve at arbeidsforpliktelsen er oppfylt før tilbakeleveringen gjennomføres.

 

2. Oppgivelse

Dersom rettighetshaver ikke lenger ønsker å beholde utvinningstillatelsen skal den oppgis i sin helhet. Dette er regulert i petroleumsloven § 3-15. Oppgivelse kan skje med 3 måneders varsel, men for utvinningstillatelser i forlengelsesperioden må oppgivelse i tillegg skje ved utløpet av hvert kalenderår. Departementet vil som regel kreve at arbeidsforpliktelsen er oppfylt før oppgivelsen gjennomføres.

 

3. Bortfall

Dersom rettighetshaver ikke fatter beslutninger eller fatter negative beslutninger i henhold til arbeidsforpliktelsen bortfaller utvinningstillatelsen. Dette er regulert i den enkelte utvinningstillatelse punkt 4. Slike beslutninger vil være borebeslutning, beslutning om konkretisering (BOK), beslutning om videreføring (BOV) og beslutning om å sendes inn en utbyggingsplan (PUD). Avgjørelse om beslutning må ikke finne sted senere enn tidsangivelsen angitt i arbeidsforpliktelsen, ellers bortfaller utvinningstillatelsen automatisk fra det tidspunktet beslutningen skulle vært tatt eller fra tidspunkt fastsatt i utvinningstillatelsen. Bortfall vil også være resultatet når en utvinningstillatelse utløper.

I utvinningstillatelser fra 2006 (TFO) og fra 2012 (22. konsesjonsrunde) er det et krav om at rettighetshaver skal utarbeide og sende inn en statusrapport når en utvinningstillatelse oppgis eller bortfaller. Det er ikke krav om dette ved tilbakelevering.

 

Hva som skal være innholdet i en statusrapport fremkommer av ODs Retningslinjer for statusrapport ved oppgivelse eller bortfall av en utvinningstillatelse