Krav om statusrapport (tilbakeleveringsrapport)

kartet_v1
15.01.2018
OD har utarbeidet en veiledning for statusrapport (også omtalt som tilbakeleveringsrapport) ved oppgivelse, bortfall eller utløp av utvinningstillatelse.

I henhold til ressursforskriften § 27 første ledd skal rettighetshaver sende Oljedirektoratet en statusrapport innen 3 måneder etter en utvinningstillatelse oppgis, bortfaller eller utløper. Statusrapport skal sendes inn i følgende tilfeller:

  • Oppgivelse - Dersom rettighetshaver ikke lenger ønsker å beholde utvinningstillatelsen skal den oppgis i sin helhet. 
  • Bortfall - Dersom rettighetshaver ikke fatter beslutninger eller fatter negative beslutninger i henhold til arbeidsforpliktelsen bortfaller utvinningstillatelsen.
  • Utløp - En utvinningstillatelse utløper når tildelingsperioden opphører og denne ikke forlenges.

Det er ikke krav om statusrapport ved tilbakelevering, dvs dersom rettighetshaver leverer tilbake deler av området som utvinningstillatelsen omfatter.

Hva som skal være innholdet i en statusrapport fremkommer av ODs veiledning for statusrapport ved oppgivelse, bortfall eller utløp av utvinningstillatelse.