Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - Miljø

13.01.2005

Nullutslippsarbeidet
Stortinget har lagt til grunn null miljøskadelige utslipp til sjø. OD samarbeider i "nullutslippsgruppen" med SFT og industrien om å sette i verk nullutslippsmålet innen utgangen av 2005. I dette arbeidet har OD spesiell fokus på å ivareta hensynet til ressursutnyttelse og verdiskaping på feltene. Med utspring i nullutslippsgruppen gjennomførte OD i 2004 et prosjekt, sammen med OLF og Ptil, som så nærmere på mulige negative konsekvenser av å injisere produsert vann tilbake i reservoarene.

I nullutslippsarbeidet har også OD fokus på at de mest kostnadseffektive tiltakene på sokkelen må velges. I denne forbindelse sammenstilte OD i 2004 en kostnadskurve over mulige nullutslippstiltak på sokkelen. Kostnadskurven brukes i arbeidet med å prioritere de nullutslippstiltakene som gir mest miljø for pengene for sokkelen sett under ett.

Energiforsyning
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet ledet OD i 2004 et utredningsarbeid der vi sammen med utvalgte operatørselskap så nærmere på mulighetene for en mer effektiv energiforsyning av innretningene på sokkelen. Arbeidet er et ledd i den nasjonale prosessen med å oppfylle Kyotoprotokollen, herunder å få oversikt over hvilke CO2-reduserende tiltak som kan gjennomføres i Norge. Arbeidet ble sammenstilt i en [rapport] som er lagt ut på ODs internettsider.

Forvaltningsplan for Barentshavet
OD har i ca. tre år deltatt i arbeidet med utreding av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). Arbeidet bygger på eksisterende kunnskap og ble summert opp i et vedlegg til St. meld nr 38. OD bidro i hele prosessen og utarbeidet blant annet en underlagsrapport om miljøteknologi. I 2004 startet arbeidet med å utarbeide det faglige grunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet med utgangspunkt i ULB. Formålet med forvaltingsplanen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Miljøhefte
OD bidrar i utarbeidelsen av OEDs årlige miljøhefte, som gir faktainformasjon om miljøkrav og utslippstrender på norsk sokkel. Utgaven i 2004 hadde temadel om "Håndtering av utslipp til sjø med fokus på renseteknologier for produsert vann". I Miljøheftet, som utgis i mars, blir nye utslippsprognoser til både luft og sjø offentliggjort.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.