Oljedirektoratet

Sokkelåret 2005 - petroleumsproduksjon

12.01.2006 Det ble produsert i alt 257 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter i 2005. Dette er 6 millioner Sm3 o.e. mindre enn rekordåret 2004. To nye felt er satt i produksjon i løpet av året; Kristin og Urd. I 2006 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Enoch og Blane.

Totalproduksjonen av petroleum i 2006 antas  å bli 250 millioner Sm3 o.e. Produksjonen forventes deretter å nå en topp i 2008. I femårsperioden fram til 2010 forventes det å bli produsert 1 380 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er omlag 100 millioner Sm3 o.e. mer enn i femårsperioden 2001 - 2005.

2005 ble et rekordår for gassavsetningen fra sokkelen. Det ble i 2005 solgt 84,4 milliarder Sm3 gass; en økning på 5,9 milliarder i forhold til 2004 (+ 8 prosent). Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige.


tabell

 
Produksjonen av olje var lavere i fjor enn tidligere år. Det ble produsert og levert 148,4 millioner Sm3 i 2005 mot 162,8 millioner året før. Oljeproduksjonen for 2005 var 7,5 prosent lavere enn ODs anslag utarbeidet høsten 2004. OD utarbeider prognoser med et 80-prosentkonfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlighet for at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlighet for at produksjon blir høyere enn høyt anslag.  Årsproduksjonen av olje i 2005 kom under det lave anslaget. Avviket skyldes i stor grad bortfallet av produksjon på Snorre, forsinket oppstart av Kristin samt utsatte boreplaner på en rekke felt.


Oljeproduksjon
 
For 2006 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe lavere enn i 2005, 141 millioner Sm3 (2,4 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2006 er anslått til å være +/- sju prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, tidspunkt for oppstart av nye prosjekt og regulariteten på feltene i drift.

Prognose

 
I perioden 2006 - 2010 forventes det stabil produksjon, i alt 735 millioner Sm3 olje blir anslått produsert. Dette er 100 millioner Sm3 mindre enn i forrige femårsperiode. Over 97 prosent forventes å komme fra felt i drift eller felt vedtatt utbygget. Dette inkluderer tiltak for økt uvinning på de samme feltene.


Oljeproduksjonsprognose fordelt på modenhet
 
For 2006 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis seks millioner Sm3 og ni millioner tonn.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 28.07.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.