Oljedirektoratet

Sokkelåret 2006 - Petroleumsproduksjon

05.01.2007 Det ble produsert i alt 248 millioner Sm³ salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2006. Dette er 16 millioner Sm³ o.e. mindre enn rekordåret 2004. Ett nytt felt er satt i produksjon i løpet av året; Ringehorne Øst. I 2007 forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Snøhvit, Vilje og Volve.

Totalproduksjonen av petroleum i 2007 antas å bli i overkant av 240 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å nå en topp i 2009 på over 260 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden fram til 2011 forventes det å bli produsert 1 290 millioner Sm³ o.e.. Dette er omlag samme volum som ble produsert i femårsperioden 2002 - 2006. Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 35 prosent i 2006 til 45 prosent i 2011.


Figur 1) Faktisk og prognosert salg av petroleum


2006 ble et rekordår for gassavsetningen fra sokkelen. Det ble i 2006 solgt om lag 87 milliarder Sm³ gass; en økning på 2,2 milliarder i forhold til 2005 (+ 2,5 prosent). Gassalget er forventet å øke til over 90 mrd Sm³ i 2007. Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige.


Figur 2) Faktisk og prognosert gassalg

Produksjonen av olje var den laveste siden 1993/1994. Det ble produsert 136,7 millioner Sm³ i 2006 (2,36 millioner fat per dag) mot 148,1 millioner (2,55 millioner fat per dag) året før. 48 felt bidro til oljeproduksjonen i 2006. 40 av disse er av platå. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye produksjonsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen for 2006 var 2,9 prosent lavere enn ODs anslag utarbeidet høsten 2005. En vesentlig årsak til dette var at væskeproduksjonen fra Åsgard, Mikkel og Kristin ble solgt som kondensat helt fram til september. Total væskeproduksjon i 2006, som utgjorde 161 millioner Sm3 o.e. (2,8 millioner fat per dag) var i henhold til prognosen. 

OD utarbeider prognoser med et 80-prosentkonfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlighet for at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlighet for at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2007 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe lavere enn i 2006, 129 millioner Sm³ (2,2 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2007 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, tidspunkt for oppstart av nye prosjekt og regulariteten på feltene i drift.

For 2007 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis seks millioner Sm³ og ni millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 150 millioner Sm3 o.e. (2,6 millioner fat o.e. per dag).


Figur 3) Usikkerhet i fremtidig oljeproduksjon

I perioden 2007 - 2011 forventes det noe redusert oljeproduksjon i forhold til forrige fem-årsperiode, i alt 625 millioner Sm³ olje blir anslått produsert. Dette er 160 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. Mer enn 99 prosent av oljeproduksjonen forventes å komme fra felt i drift eller felt vedtatt utbygd. Dette inkluderer tiltak for økt uvinning på de samme feltene.

Figur 4) Oljeproduksjon 2000 - 2011 fordelt på modenhet

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.