Oljedirektoratet

Sokkelåret 2006 - E-drift er framleis ei satsing

05.01.2007 Petroleumsnæringa er godt i gang med å ta i bruk e-drift. Oljedirektoratet vil framleis satse på e-driftforum og vere ein pådrivar der det er for lite aktivitet.

E-drift betyr å ta i bruk nye driftsformer. Desse baserer seg på at IKT-løysingar som omfatter (nær) sanntidsdata blir nytta for å integrere arbeidsprosesser mellom fag, hav og land og ulike organisasjonar. Hensikta er å få til raskare og betre beslutningar.

OD har bedt selskapa om å rapportere gjennomførte tiltak i 2006 og planar framover.

Alle dei store selskapa melder om vesentleg satsing på e-drift. I 2006 er det rapportert om stor e-driftaktivitet fra 21 felt på norsk sokkel. Hovudresultatet er optimalisering av produksjon, til dømes er produksjonen på Heidrunfeltet i Norskehavet auka med fem prosent som fylgje av e-drift. 

Selskapa rapporterer om positive konsekvensar av av e-driftsatsinga: auka regularitet, hurtigare vedtak, betre brønnplassering og betre kontroll over brønnar under produksjon. Det vert og  rapportert om betre samhandling mellom hav og land, operatør og leverandør og meir effektiv tverrfagleg jobbing. IKT blir betre utnytta, og ny teknologi blir utvikla. 

Framleis er det felt som ikkje har rapportert om at det er sett i gang e-driftaktivitet i 2006. Fleire har heller ingen slike planar for 2007. Nokre av desse felta er satellittfelt og felt i sluttfasen, men her er óg fleire store felt med forventa lang levetid.

OD si rolle innanfor e-drift blei formulert i Stortingsmelding nr. 38 (2003-2004). Hausten 2004 blei e-driftforum oppretta. Dette er ein arena der sentrale aktørar frå alle oljeselskapa, mange leverandørar, forskingsinstitusjonar, fagforeiningar og styresmakter møtes for felles utveksling av kunnskap og erfaring. E-driftforum har møter kvart halvår.

 

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.