Oljedirektoratet

Sokkelåret 2007 - leting

14.01.2008 Det er påbegynt 32 letebrønner i 2007. Av disse er 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet. I 2006 forventet OD at rundt 30 letebrønner ville bli påbegynt i 2007. I 2008 regner OD med at den høye leteaktiviteten vil fortsette.

Det er gjort 12 nye funn i 2007: 8 i Nordsjøen, 3 i Norskehavet og 1 i Barentshavet. Foreløpig er den samlede ressurstilveksten fra nye funn i 2007 beregnet til 39-83 mill Sm3 utvinnbar olje og 15-23 mrd Sm3 utvinnbar gass. Leteaktiviteten tok seg opp mot slutten av 2007. Antall påbegynte letebrønner i 2008 forventes å bli mellom 35 og 40.

I Nordsjøen er de fleste funnene gjort i Sleipner/Balderområdet. Sør for Sleipner har Pertra påvist 2 mindre ojefunn i bergarter av paleocen alder. Det første funnet ble gjort i undersøkelsesbrønn 15/12-18 S. Der ble det påvist olje i Tyformasjonen. I avgrensningsbrønn 15/12-18 A, som ble boret som sidesteg, ble det påvist olje i Heimdalformasjonen - på et grunnere nivå enn Tyformasjonen. Like nord for Sleipner har Statoil påvist gass/olje i undersøkelsesbrønn 15/6-9 S. Funnet ble ytterligere avgrenset med sidestegsboringene 15/6-9 A og B. Funnet er gjort i bergarter av midtre jura alder.

Noe lenger øst er det gjort 3 nye funn. I undersøkelsesbrønn 16/4-4, har Statoil påvist mindre mengder gass/kondensat i Heimdalformasjonen i bergarter av paleocen alder. I den nordlige naboblokken har Lundin i påvist lettolje i undersøkelsesbrønn 16/1-8. Dette funnet ble gjort i grovklastiske jura sandsteiner. Like øst for dette funnet har Statoil gjort et oljefunn i undersøkelsesbrønn 16/2-3 i bergarter av kritt alder. Funnet ble like etter avgrenset med brønn 16/2-4. Kalkbergarter fra krittperioden som utforskningsmål representerer noe nytt i denne delen av Nordsjøen.

Lenger nord i Nordsjøen har Hydro gjort to nye oljefunn i undersøkelsesbrønnene 25/11-24 og 35/11-15 S. Begge er gjort i bergarter av jura alder og ligger henholdsvis sørvest for Granefeltet og sør for Framfeltet.

I Norskehavet er det gjort 3 mindre gass/kondensatfunn. 2 ligger nær eksisterende infrastruktur og er gjort i bergarter av jura alder. I Åsgardområdet har Statoil i undersøkelsesbrønn 6507/11-8 påvist gass, mens Norsk Hydro like nordvest for Njordfeltet har påvist olje/gass i undersøkelsesbrønn 6407/7-7 S. I dypvannsområdene nord for Ormen Lange-feltet har Statoil påvist gass/kondensat i undersøkelsesbrønn 6405/10-1. Brønnen påviste gass i en dårlig utviklet reservoarbergart i Niseformasjonen i kritt. Ellers er resultatene fra leteboringene i Norskehavet skuffende.

I Barentshavet er det gjort ett olje/gass-funn i brønn 7125/4-1. Dette ligger nordvest for funnet 7122/7-1 Goliat. Hydrokarboner ble påtruffet i Realgrunnengruppen av sen trias/tidlig jura alder og i Kobbeformasjonen i midtre trias alder. Resultatet fra brønnen vurderes som positivt for muligheten for å finne og gass i denne delen av Barentshavet.


Nye funn 2007 Utvinnbare ressurser (foreløpige ressurstall)

Brønn

Operatør

Hydrokarbontype

Olje
[mill. Sm3]

Gass
[mrd. Sm3]

15/12- 18 S og A

Pertra

olje

1.5 -7

 

15/6-9 S

Statoil

olje/gass

4-6

3-5

16/4-4

Statoil

gass/kondensat

1-2

<1

16/2-3

Statoil

olje

5-10

 

16/1-8

Lundin

olje

10-30

 

25/11-24

Hydro

olje

5-10

 

35/11-15 S

Hydro

olje

1-2

<1

6507/11-8

Statoil

gass

 

1-2

6407/7-7 S

Hydro

olje/gass

1-2

1-2

6405/10-1

Statoil

gass/kond

1-2

3-5

7125/4-1

Hydro

olje/gass

10-12

5-7

 

 

 

39-83

15-23


Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.