Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Leteaktiviteten

08.01.2009 Det ble påbegynt 56 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i 2008. Det er rekord og en økning på 24 letebrønner sammenlignet med 2007. Det ble gjort 25 nye funn i 2008.

Av de 56 letebrønnene er 42 undersøkelsesbrønner og 14 avgrensningsbrønner. Det ble avsluttet 49 letebrønner.
Av de 25 nye funnene, er fire i Barentshavet, ni i Norskehavet og tolv i Nordsjøen. Alle funnene i Barentshavet og Norskehavet ble gjort av StatoilHydro.

I Barentshavet er det gjort funn i relativt umodne leteområder. To av funnene er gjort I utvinningstillatelse 228 nordvest for Snøhvitfeltet. I brønn 7226/6-1 S er det påvist olje/gass mens det i brønn 7222/11-1 er påvist gass. I utvinningstillatelsene 394 og 395 (tildelt i 19. konsesjonsrunde) ble det gjort gassfunn i brønnene 7224/6-1 og 7226/2-1. De fire funnene i Barentshavet ble gjort i bergarter av trias alder.

Tre av funnene i Norskehavet ble gjort i dypvannsområder i nærheten av funnet 6707/10-1. Funnene, som inneholder gass påvist i bergarter av kritt alder, ble gjort i brønnene 6506/12-1, 6707/10-2 S og 6707/10-2 A. De andre funnene i Norskehavet er gjort i nærheten av felt i drift.

Ved Alvefeltet er det påvist olje i brønn 6507/3-5 S, mens brønn 6507/11-9 har påvist gass i Åsgardområdet. Lenger sør i Norskehavet er det gjort tre funn ved Njordfeltet, gass i brønn 6407/8-4 S og A, øst for feltet, og gass/kondensat i brønn 6407/8-8 nord for feltet. I tillegg er det påvist gass i brønn 6407/6-6 sør for Midgardfunnet, som inngår i Åsgard. Funnene er gjort i bergarter av jura alder. 

Funnene i Nordsjøen er stort sett små, og de som er påvist av StatoilHydro ligger nær etablert infrastruktur. De fleste er gjort i bergarter av jura alder.  I Framområdet i den nordlige delen av Nordsjøen er det påvist olje i utvinningsbrønn 35/11-B-23 H, som også hadde letemål. Lenger vest, sør for Visundfeltet, er det nylig påvist olje og gass i brønn 34/8-14 S. Dette funnet blir nå ytterligere avgrenset. I tillegg er det påvist olje i utvinningsbrønn 31/4-A-01 A med letemål ved Bragefeltet. Lenger sør i Nordsjøen, i Osebergområdet, er det gjort oljefunn i brønnene 30/9- 21 S og 30/9-21 A, mens det nær Grane i midtre del av Nordsjøen er gjort et oljefunn i brønn 25/11-25 S i bergarter av tertiær alder.  

I Nordsjøen har også andre aktører bidratt. BG Norge AS har gjort oljefunnet 34/3-1 S i nordlig del av Nordsjøen i Cookformasjonen i bergarter av jura alder. I tillegg har selskapet gjort et mindre olje/gass-funn i brønn 15/12-19 i grenseblokken 15/12 mot britisk sokkel. Dette funnet er lokalisert mellom Revfeltet og det gamle funnet 6/3-1 Pi og er gjort i bergarter av jura og trias alder. Eni Norge AS har gjort gassfunnet 34/12-1 øst for Gullfaksområdet I bergarter av jura alder jura. Lenger sør har selskapet Noil Energy ASA påvist olje og gass i Balderområdet i brønn 16/1-9, mens Talisman Energy Norge AS har påvist olje ved Vargfeltet i brønn 15/12-20 S. Dong E&P Norge AS har gjort et oljefunn i bergarter av paleocene alder i brønn 1/3-11 sør for funnet 1/3-6.

Det er også avgrenset noen gamle funn i 2008 hvor det er påvist interessante tilleggsressurser. I Norskehavet vest for Åsgardfeltet har Eni Norge boret avgrensningsbrønn 6507/4-2 på funnet 6507/2-2 påvist i 1992 av NorskHydro i bergarter av kritt alder. I Nordsjøen har StatoilHydro avgrenset det gamle gassfunnet 15/5-1 Dagny i bergarter av jura alder påvist i 1978.  Det ble påvist olje i avgrensningsbrønn 15/5-7 som ble boret dypere på strukturen. Lenger sør har Dong Norge boret avgrensningsbrønnene 1/3-10 S og A på paleocenfunnet 1/3-6.  Disse to brønnene gitt viktig geologisk informasjon om dette funnet som ble påvist i 1986 av Elf Petroleum Norge AS.

Det pågikk leteaktivitet i tolv letebrønner ved årsskiftet, og Oljedirektoratet forventer fortsatt høy aktivitet. Oljedirektoratet forventer at det påbegynnes rundt 50 letebrønner i 2009.


Nye funn 2008. Utvinnbare ressurser (foreløpige ressurstall)


Nye funn 2008. Utvinnbare ressurser (foreløpige ressurstall) 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.