Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Sameksistens

08.01.2009 I løpet av de siste par årene har det vært et økende konfliktnivå mellom seismikk- og fiskerinæringene. Dette skyldes i hovedsak en økning i den seismiske datainnsamlingen som følge av økt petroleumsaktivitet generelt.

På bakgrunn av dette, ble det høsten 2007 nedsatt en samarbeidsgruppe mellom Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet for å finne fram til tiltak som kan forbedre forholdet mellom de to næringene. Representanter fra næringene også ble konsultert. En rapport med ulike forslag ble lagt fram 1. april 2008, og konkretiseringen av disse forslagene pågår.

Det er satt i gang et arbeid for å klargjøre kunnskapsstatus om skremmeeffekt og andre skadelige effekter av seismikk på fisk og sjøpattedyr. Dette skal resultere i forslag om anbefalt minsteavstand mellom seismikk og fiskeriaktivitet, fiskeoppdrett og fangst. En forskergruppe leverer i disse dager en rapport om kunnskapsstatus så langt. Neste skritt er at en gruppe med representanter fra næringene skal komme med en tilråding om minsteavstand til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn. Basert på disse aktivitetene vil myndighetene vurdere videre tiltak.

Et annet tiltak er kurs for fiskerikyndige om bord på seismiske fartøyer.  Alle fartøy som driver seismisk datainnsamling i norske farvann skal ha minst en fiskerikyndig person om bord. Formålet med denne ordningen er å unngå konflikter mellom seismikk og fiskerier. Alle fiskerikyndige i neste sesong må ha gjennomgått et slikt kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

I løpet av våren lanserer Oljedirektoratet et nytt interaktivt system for kunngjøring av seismiske undersøkelser. Det nye systemet vil gjøre det enklere for fiskere å se hvor det er planlagt seismisk datainnsamling – og hvor lenge den pågår.

Oljedirektoratet henvendte seg før jul til petroleumsnæringen for å skaffe oversikt over planene for seismikk i 2009. På denne måten er det mulig å planlegge for å komme minst mulig i konflikt med de ulike typene fiskerier gjennom året.

Det er i forslag til endringer i petroleumsloven, som er ute på høring, foreslått krav om sporing av seismikkfartøyer. Det kan gjøre det enklere å dokumentere hva som har skjedd dersom det skulle inntreffe en hendelse ute på feltet.

Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet arbeider med å få i stand en samarbeidsavtale. Denne avtalen innebærer blant annet at fiskerikyndig person om bord på seismiske fartøy kan henvende seg til Kystvakten hele døgnet dersom de skulle ha behov for kontakt med myndighetene.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.