Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Utbygginger

08.01.2009 I løpet av 2008 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av Yttergryta og Morvin i Norskehavet. I 2009 kan det bli sendt inn opp til ti nye utbyggingsplaner til myndighetene for godkjennelse.

Yttergryta og Morvin, med StatoilHydro som operatør, blir bygd ut med havbunnsrammer som begge skal knyttes opp mot Åsgardfeltet.

Produksjon fra Yttergryta kan bidra til å redusere strømningstekniske utfordringer i rørledninger på Åsgard. Morvin inneholder olje som skal utnytte ledig væskekapasitet på Åsgard.

Godkjennelsenprosessen for Morvin-PUD-en, førte til at det skal bores én ekstra produksjonsbrønn. Denne brønnen forventes å gi økt utvinning og bedre lønnsomhet.  

Myndighetene mottok PUD for Frøy (ny-utbygging) og Trym (3/7-4) i andre halvår 2008. Disse planene er fremdeles under vurdering.

I 2009 foreligger det planer for at det blir sendt inn inntil ti nye utbyggingsplaner. Av disse er det to større utbyggingsprosjekter som kan bli besluttet i 2009:

  • 15/3-1 Gudrun (operatør StatoilHydro)
  • 7122/7-1 Goliat (operatør Eni)

Det knytter seg ofte usikkerhet til når en PUD kan bli sendt til myndighetene. Flere faktorer kan bidra til at planleggingsfasen tar lengre tid enn forventet, eksempelvis:

  • usikkerhet i ressursgrunnlaget
  • ledig kapasitet på eksisterende infrastruktur
  • utforming av utbyggingskonsept
  • gassavsetningsmuligheter 

Flere utbyggingsprosjekter framstår som mindre økonomisk robuste på grunn av fall i oljeprisen og et fortsatt høyt kostnadsnivå.

Viktige beslutninger i utbyggingsprosjektene tas ofte i god tid før PUD blir sendt inn til myndighetene. I en oppdatert PUD-veileder, som er på høring, blir informasjonen til myndighetene i pre-PUD-fasen sterkere vektlagt og formalisert. Veilederen blir også oppdatert for Plan for anlegg og drift (PAD).

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.