Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Miljø

15.01.2010 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet og forlenget levetid på feltene.

Utslipp til luft består stort sett av avgasser fra forbrenning av gass i turbiner, fakling av gass og forbrenning av diesel. De viktigste av disse avgassene er karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).

Petroleumssektoren står for om lag en firedel av Norges totale utslipp av klimagasser. Størstedelen av utslippene fra denne sektoren er knyttet til energiproduksjon på innretningene på kontinentalsokkelen.

Generelt varierer utslippene både mellom felt og over feltets levetid. Ifølge Oljedirektoratets prognose kommer utslippene av karbondioksid til å øke til 2019, for deretter å avta. De viktigste årsakene til økningen er forlenget levetid på feltene samt lengre transportavstand av gass til markedet.

Oljedirektoratet er i innspurten av arbeidet med Klimakur 2020. Formålet med Klimakur 2020 er å finne tiltak og virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser i Norge slik at Stortingets klimaforlik kan innfris.

Oljedirektoratet har ansvaret for en sektoranalyse som skal belyse tiltak og virkemidler innen petroleumsnæringen. I tillegg lager Oljedirektoratet en rapport om fangst, transport og lagring av karbondioksid som omfatter både petroleumsnæringen og landbasert industri med store utslipp. Klimakur2020 skal presenteres på et seminar i Oslo 15. februar.

Geologisk lagring av karbondioksid er et satsningsområde i Oljedirektoratet. Sikre lagringssteder må være på plass dersom fangst, transport og lagring av karbondioksid skal bli en realiserbar vei for å redusere utslippene av klimagasser. Et felles europeisk regelverk for lagring av karbondioksid blir innført i juni 2011.

Norge har helt fra petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel vært opptatt av å redusere gassfakling. På norsk sokkel fakles det lite i forhold til i andre petroleumsproduserende land. Oljedirektoratet har engasjert seg i et internasjonalt samarbeidsprosjekt for å redusere fakling globalt. Dette kan medføre både reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping i de land der arbeidet lykkes.

Oljedirektoratet har deltatt i arbeidet med den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet, som ble lagt fram for Stortinget våren 2009. I tillegg deltar Oljedirektoratet i forarbeidet til forvaltningsplanen for Nordsjøen og den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Oppdatert: 14.01.2010

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.