Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 – Leteaktiviteten

15.01.2010 Leteaktiviteten 2009 – Rekordhøy leteaktivitet

I 2009 ble det gjort 28 nye funn og påbegynt 65 letebrønner på norsk kontinentalsokkel. Det er en økning på 9 letebrønner fra 2008 og ny rekord.

Av de 65 letebrønnene er 44 undersøkelsesbrønner og 21 avgrensningsbrønner. 72 letebrønner ble avsluttet. 21 av de nye funnene er påvist i Nordsjøen, mens de resterende 7 ligger i Norskehavet.

Mest leting i Nordsjøen
Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen, og her har også de fleste funnene blitt påvist. De er generelt små, og ligger nær feltene.

I sør har Talisman Energy Norge AS påvist olje i undersøkelsesbrønn 15/12-21 nord for Vargfeltet.

Lenger nord ved Sleipner Vestfeltet har Statoil Petroleum AS påvist gass/kondensat i utvinningsbrønn 15/9-B-1, som også hadde letemål.

I naboblokken nord for Sleipner har ExxonMobil Exploration & Production Norway AS påvist mindre mengder gass/kondensat i brønn 15/6-10. Disse funnene er gjort i bergarter av jura alder.

Øst for dette området, i sørøstlig del av Nordsjøen, har BG Norge avgrenset det gamle funnet 17/12-1 Bream, påvist i 1972 i jura reservoarbergart, med brønnene 17/12-4, A og B. Omfattende datainnsamling og prøvetaking ble gjort. I tillegg ble en vellykket produksjonstest gjennomført. 

Lenger nord, sørvest for Utsirahøyden, har Lundin Norway AS avgrenset funnet 16/1-8 (Luno), påvist i 2007, med to brønner. Den første brønnen, avgrensningsbrønn 16/1-10, kom inn som forventet. Den andre, undersøkelsesbrønn 16/1-12, ble boret på et nytt segment sør for funnet. Her ble det påvist olje i komplekse reservoarbergarter av oppsprukket grunnfjell.

På Utsirahøyden, i den østlige naboblokken, har Statoil påvist olje og gass i brønn 16/2-5. Funnet ble gjort i et sandholdig konglomerat av jura/alternativt trias/perm bergarter.

Sør for Alvheimfeltet har Marathon Petroleum Norge påvist olje i brønn 24/9-9 S i Hermod-formasjonen i paleocene. Funnet ble umiddelbart avgrenset med de to brønnene 26/8-9 A og B.

Samme selskap har i tillegg gjort to mindre funn like ved Alvheimfeltet. Brønn 25/4-10 S påviste olje, mens brønn 25/4-10 A påviste gass. Begge funnene er i paleocene reservoarbergarter.

I Balder-/Jotunområdet har ExxonMobil påvist to nye oljefunn i undersøkelsesbrønnene 25/8-16 S og 17 S. Begge funnene er gjort i Heimdalformasjonen i paleocene. Begge ble avgrenset med skuffende resultater.

Lenger nord i området, rundt det nedstengte Friggfeltet, har Statoil påvist to nye funn. Like øst for feltet har Statoil i undersøkelsesbrønn 25/2-17 funnet olje i Frigg-formasjonen i nedre eocene bergarter, mens det nordøst for feltet i undersøkelsesbrønn 30/11-7 ble funnet gass/kondensat i Brentgruppen i jura. Funnet ble avgrenset med brønn 30/11-7 A. 

I Osebergområdet har Statoil gjort fire nye funn. I sørlig del av området er det i undersøkelsesbrønn 30/9-22 påvist olje og gass i jura reservoarbergart. I blokken vest for i brønn 30/8-4 er det påvist olje i Brentgruppen i jura.  I blokken nord for brønn 30/5-4 S er det påvist 550 meter gasskolonne i et reservoar med vekslende kvalitet tilhørende Hegregruppen i trias. Brønn 30/5 4 A, boret som sidesteg, påviste gass i Heatherformasjonen i senjura. 

Nordøst for Osebergområdet, i blokk 35/12 ved Framfeltet, har Wintershall Norge ASA funnet olje og gass i undersøkelsesbrønn 35/12-2. Det ble påvist olje og gass i Sognefjordformasjonen i senjura, og olje i Brentgruppen i midtre jura. 

I Tampenområdet har Statoil Petroleum AS gjort tre nye funn i bergarter av jura alder.  Sørøst for Gullfaksfeltet er det påvist olje i Statfjordformasjonen i undersøkelsesbrønn 34/7-34. Sør for Visundfeltet er påvist to funn i de to brønnene 34/8-13 S og A. Begge funnene er gjort i Brentgruppen.  I samme område er også funnet 34/8-14 S, påvist i 2008, avgrenset med brønnene 34/4-14 B og D. 

Nord i Nordsjøen er funnet 35/1-1, påvist i 2007, avgrenset med brønn 35/1-2. Forekomsten ble testet med gode resultater.

Lenger øst, i nærheten av det gamle funnet Agat påvist i 1974, har VNG Norge påvist gass i undersøkelsesbrønn 35/3-7. Gassen ble funnet i midtre kritt reservoarbergart.

Nye funn i Norskehavet
I Norskehavet har det vært leting både i dyphavsområdene og rundt feltene.  Helt vest har A/S Norske Shell påvist gass i undersøkelsesbrønn 6603/12-1. Funnet, kalt Gro, er planlagt avgrenset i nær framtid.

Noe lenger nord har Statoil funnet gass i undersøkelsesbrønn 6705/10-1. Begge funnene er gjort i bergarter av sen kritt alder.

Videre har Shell avgrenset Ormen Langefeltet med brønn 6305/5-3.  Det ble påtruffet gass i Egga reservoarenhet. Resultatet fra denne brønnen gjør det usikkert om det opprinnelige oppsidepotensialet kan realiseres.

Nær feltene er det gjort fem nye funn av Statoil Petroleum AS, alle i bergarter av jura alder. I undersøkelsesbrønn 6407/8-5 S vest for Draugenfeltet er det funnet olje i Båtgruppen. Lenger nord ved Mikkelfeltet er det påvist mindre mengder gass i Rogn- og Garnformasjonene. Sør i Åsgardområdet er det i brønn 6407/2-5 påvist olje og gass i Garn- og Ileformasjonene.

Lenger nord i området, mellom Skarvfeltet og Nornefeltet, er det gjort to mindre funn. I undersøkelsesbrønn 6507/3-7 ble det påvist gass i Fangstgruppen, mens undersøkelsesbrønn 6507/3-8 påviste gass i Fangst- og Båtgruppene.

Vest for dette området har Total E&P Norge AS avgrenset gassfunnet 6506/6-1 (Victoria) med brønn 6506/9-1. Brønnen bekreftet at funnet er komplisert, og anslaget over funnets størrelse er redusert. 

Om lag 17 kilometer nord-nordøst for Nornefeltet ble funnet 6608/10 -12 S, påvist sent i 2008 i Åreformasjonen, avgrenset med brønn 6608/10-12 A.

En brønn i Barentshavet
I Barentshavet har det vært liten leteaktivitet. Bare én brønn ble avsluttet. Det var 7223/5-1, som avgrenset funnet 7226/2-1 (Obesum), påvist i 2008.

Leteaktiviteten på norsk sokkel er ventet å bli lavere i år enn i fjor. Antall letebrønner vil antakelig ligge mellom 40 og 50.

Nye funn 2009, utvinnbare ressurser. Foreløpige ressurstall.

Brønn

Operatør

Hydrokarbon
typer

Olje/kondensat
mill Sm3

Gass mrd Sm3

15/12-21

Talisman Energy Norge AS

Olje

6 - 10 - 15

 

15/6-10

Exxon Mobil Norway AS

Gass/kondensat

     <1

 

15/9-B-1

Statoil Petroleum AS

Gass/kondensat

2 - 3,3

4 - 5,4 - 6,7

16/1-12

Lundin Norway AS

 

*

 

16/2-5

Statoil Petroleum AS

Olje

     <1

1 - 1,9 - 2,9

24/9-9 S

Marathon Petroleum Norge AS

Olje

3 - 5

 

25/2-17

Statoil Petroleum AS

Olje

3 - 4 - 5,5

 

25/4-10 A

Marathon Petroleum Norge AS

Gass

 

     <1

25/4-10 S

Marathon Petroleum Norge AS

Olje

0,5 - 1,5

 

25/8-16 S

Exxon Mobil Norway AS

Olje

        <1

 

25/8-17

Exxon Mobil Norway AS

Olje

        <1

 

30/11-7

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

 <1

 2 - 3 - 4

30/5-3 A

Statoil Petroleum AS

Gass

        <1

1,2  -  1,5 - 1,9

30/5-3 S

Statoil Petroleum AS

 

**

 

30/8-4 S

Statoil Petroleum AS

 

        <1

 

30/9-22

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

3,9 - 7,7 - 11,6

1,3 - 3,6 - 5,4

34/7-34

Statoil Petroleum AS

Olje

1,8 - 3,6 - 5,4

 

34/8-13 A

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

0,7 - 1,2 - 1,8

     <1

34/8-13 S

Statoil Petroleum AS

 

***

 

35/12-2

Wintershall Norge ASA

Olje/gass

8 -  31

0,9 - 4,1

35/3-7 S

VNG Norge AS

Gass

 

3 - 5 - 8

6407/2-5 S

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

2 -  3,5 - 5

 

6407/6-7 S

Statoil Petroleum AS

Gass/kondensat

 

     <1

6407/8-5 S

Statoil Petroleum AS

Olje

2,6 -  3,1 - 3,6

     <1

6507/3-7

Statoil Petroleum AS

Gass

 

     <1

6507/3-8

Statoil Petroleum AS

Gass

 

1,3 - 1,5

6603/12-1

A/S Norske Shell

Gass

 

10 -  100

6705/10-1

Statoil Petroleum AS

Gass

 

12 - 15,5 - 19,4

 

 

 

36 - 94

37 - 154

 

* Ressurstall inkludert i Lunofunnet 

** Ressurstall inkludert i funn i 30/5-3 A  

*** Ressurstall inkludert i funn i 34/8-13 A 

 

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.