Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 - Leteaktiviteten

13.01.2011 I 2010 ble det gjort 16 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er 12 færre enn i 2009. Det ble avsluttet 41 letebrønner i løpet av året.

Av de 41 var 32 undersøkelsesbrønner, mens 9 var avgrensingsbrønner. Det betyr en funnsuksess på 50 prosent. 10 av funnene ble gjort i Nordsjøen og 6 i Norskehavet.

Det ble påbegynt 45 letebrønner i fjor, 20 færre enn i 2009. 35 av de 45 påbegynte letebrønnene var undersøkelsesbrønner, mens de resterende var avgrensningsbrønner.


Flest i Nordsjøen

Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen med 32 påbegynte letebrønner, og her er også de fleste funnene gjort. Funnene er gjennomgående små, men det er også gjort et fåtall mellomstore funn. Dette vurderes som oppløftende, tatt i betraktning at Nordsjøen er et modent leteområde.    

Nord i Sleipner-området har Statoil påvist olje og gass like ved Gudrun-funnet, i undersøkelsesbrønn 15/3-9. Det er funnet olje i Draupnerformasjonen og en olje- og gasskolonne i Huginformasjonen. Begge funnene er gjort i bergarter av jura alder.

Nordøst for dette området har Lundin gjort to funn i nærheten av funn 16/1-8 (Luno), som ble påvist i 2007. I brønn 16/1-4, like nord for funnet, er det påvist olje i overgangen kritt/øvre jura og i Heimdalformasjonen, i paleocene.

25 kilometer lenger øst har samme selskap påvist olje i brønn 16/2-6 (Avaldsnes) i bergarter av jura alder. Funnet er produksjonstestet og viste et reservoar med gode strømningsegenskaper. Funnet har flere likhetstegn med funn 16/1-8.

I samme område er det boret to avgrensningsbrønner. Brønn 16/1-13, operert av Lundin, har avgrenset funn 16/1-8. Brønnen bekreftet olje- og vannkontakten og funnets utstrekning.

Like nord for dette har Det norske oljeselskap avgrenset funn 16/1-9 (Draupne), som ble påvist i 2008 med de to brønnene 16/1-11 og 16/1-11 A. Resultatene av boringene er gode, og begge funnene er planlagt bygd ut.  

Noe lenger sør har Talisman avgrenset funnet Grevling, like ved Vargfeltet. Funnet ble påvist i 2009 med de to brønnene 15/12-23 og 23 A.

I midtre del av Nordsjøen er det gjort to nye funn. Sørøst for Friggfeltet har Det norske oljeselskap påvist et mindre oljefunn i Friggformasjonen i eocene. Funnet er avgrenset med brønn 25/1-11.

Like ved har Total E&P Norge påvist gass i brønn 25/5-7, som ligger nær Heimdalfeltet. Funnet ble gjort i Brentgruppen i jura.

Det samme selskapet har med utvinningsbrønn 30/4-D-1 H, lenger nord og nær grensen til britisk sokkel, avgrenset det gamle oljefunnet 30/7-6 (Hild) som ble påvist i 1978. Resultatene fra boringen vurderes som gode, og selskapet arbeider med planer for en utbygging.  

Lenger nord i Gullfaks-området er det påvist fire nye funn. Like ved Snorrefeltet har Statoil gjort to mindre oljefunn i undersøkelsesbrønnene 34/4-12 S og 34/12 12 A. Den siste ble boret som et sidesteg. Begge brønnene påviste olje i Lundeformasjonen i bergarter av trias alder.   

Nordvest for disse funnene og i samme blokk, påviste Petro-Canada tidlig i 2010 olje i undersøkelsesbrønn 34/4-11 i Brentgruppen og i Statfjordformasjonen i jura. Dette funnet ble nylig avgrenset med brønn 34/4-13 S, og en formasjonstest ble gjennomført. Testen var vellykket, og viste at reservoaret har gode strømningsegenskaper. 

Øst for Gjøafeltet har RWE Dea funnet olje i undersøkelsesbrønn 35/9-6 S. For å fastsette endelig størrelse og utberedelse av funnet, er det nødvendig å bore en avgrensningsbrønn. I nordlig del av Nordsjøen, nordøst for Snorrefeltet, har BG Norge funnet olje i undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen påviste olje i Cookformasjonen i jura. Dette funnet ligger i nærheten av funnet 34/3-1, også gjort av BG Norge i 2009.


Seks funn i Norskehavet

Det er gjort seks funn i Norskehavet, og alle i nærheten av feltene. Helt sør ved Mikkelfeltet har Statoil funnet gass og olje i brønn 6407/2-6 S i Båtgruppen i jura. I Åsgard-området er det påvist to ny funn, begge i Fangstgruppen i bergarten jura.  Wintershall Norge har funnet olje og gass sørvest i Åsgard-området i brønn 6406/3-6. Nordvest i det samme området har Centrica Resources påvist gass i brønn 6506/9-2.  

Like vest for Heidrunfeltet har RWE Dea påvist gass i brønn 6507/7-14 S. En 250 meters gasskolonne ble funnet i Fangstgruppen i jura, og en fullskala formasjonstest gjennomført.

Lenger nord, i nærheten av Skarvfeltet, har BP Norge funnet gass/kondensat i brønn 6507/5-6 S. Funnet er gjort i Lysingformasjonen i bergarter av kritt alder. Helt nord i området, nordøst for Nornefeltet, påviste Statoil olje og gass i brønn 6608/10-14 S. 

I dypvannsområdene nordvest i Norskehavet har Norske Shell boret to letebrønner. Den første avgrenset gassfunnet 6603/12-1 (Gro), som ble påvist i 2009. Brønnen påviste gass i Springarformasjonen i øvre kritt. Resultatene fra boringen har redusert forventningene til funnet. Nordvest for funnet i undersøkelsesbrønn 6603/5-1 S (Dalsnuten), ble det ikke påvist reservoarbergarter. Resultatene fra disse boringene viser at området byr på store utfordringer når det gjelder leting.  

I Barentshavet har leteaktiviteten vært lav, kun én undersøkelsesbrønn ble påbegynt.

Antallet påbegynte letebrønner i 2011 antas å ligge mellom 50 og 55. Det er en liten økning fra 2010. 

I Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 ble det tildelt 38 utvinningstillatelser i 2010. Det ble utlyst blokker i TFO 2010 og i 21. konsesjonsrunde, og det ble vist stor interesse fra selskapene. Tildelingene skal etter planen foretas i henholdsvis 1. og 2. kvartal.

 

 Last ned: Tabell (pdf)

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.