Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 – Utbygginger

13.01.2011 I løpet av 2010 godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Mange nye bunnfaste innretninger er planlagt bygd, og det vil bli høy aktivitet i Nordsjøen.

De fire feltene som har fått godkjent PUD er Marulk, Gaupe, Gudrun og Ekofisk. PUD for Valemon ble levert og behandlet i slutten av 2010, og endelig myndighetsgodkjennelse skal foreligge i 2011.

Gudrun og Valemon ligger i Nordsjøen, i henholdsvis Sleipner-området og den nordlige delen av Nordsjøen. Statoil er operatør for begge feltene og har valgt å bygge dem ut med tilnærmet samme type produksjonsinnretning.

Eni-opererte Marulk er en havbunnsutbygging som skal knyttes opp mot Nornefeltet i Norskehavet. Dette er PUD nummer to for Eni, som fikk godkjent PUD for Goliatfeltet i Barentshavet i 2009. BG Norge fikk godkjent den første PUD-en for Gaupefeltet, som er en havbunnsutbygging knyttet opp mot Armadafeltet i Storbritannia.

ConocoPhillips fikk godkjent PUD for ny boligplattform på Ekofisk. Dette etterfølges av større utbyggingsprosjekter i Ekofisk-området.

Myndighetene godkjente også en PUD for lavtrykkproduksjon på Kristinfeltet i Norskehavet.

Sammenholdt med planer fra tidlig i 2010, er det kun PUD for Frøy som er utsatt, samt et lite funn kalt Flyndre, som i hovedsak ligger på britisk sokkel.

I 2011 kan det bli levert inn mange PUD-er, deriblant flere havbunnsutbygginger. For å få tilfredsstillende lønnsomhet, planlegger operatørene ofte en rask prosjektgjennomføring. Total planlegger for eksempel å levere PUD i 2011 for 25/5-7 (David), som ble påvist i 2010.  Marathon tilsvarende for 24/9-9s (Marihøne), som ble påvist i 2009.

Statoil besluttet i 2010 å bygge ut feltene Gudrun og Valemon med bunnfaste produksjonsinnretninger. I 2011 skal ConocoPhillips levere PUD for Ekofisk Sør og Eldfisk II, som også skal bygges ut med bunnfaste produksjonsinnretninger. Total planlegger utbygging av 30/7-6 (Hild) med tilsvarende utbyggingsløsning. Denne løsningen blir også blir vurdert av Lundin og Det norske oljeselskap for henholdsvis 16/8-1 (Luno) og 16/1-9 (Draupne). For de to sistnevnte funnene på Utsirahøyden i Nordsjøen, har både myndighetene og operatørselskapene identifisert muligheten for økt verdiskaping ved en felles utbyggingsløsning.

I tillegg vurderer Statoil bunnfast produksjonsinnretning for 15/5-1 (Dagny), der en PUD muligens kan bli levert i 2012. Til sammen bidrar dette til høy aktivitet i Nordsjøen, og flere nye feltsenter med bunnfaste produksjonsinnretninger.

Flere av disse funnene (Valemon, Hild, Gudrun) ble påvist på 1970 og -80 tallet og er teknisk utfordrende. Reservoarene er kompliserte med forkastninger og relativt høyt trykk. Det har tidligere ikke vært mulig å foreta lønnsomme utbygginger av disse funnene.

BG Norge leverte sin første PUD for Gaupe i 2010, og en PUD nummer to i begynnelsen av januar i år for 34/3-1s (Jordbær). Funnet skal bygges ut med et produksjonsskip (FPSO). En lignende utbyggingsløsning kan også bli anbefalt for 17/12-1 (Bream), som også er operert av BG og hvor PUD-en er ventet innlevert i løpet av året. Siden begge funnene er relativt små, har operatøren valgt å leie en FPSO for å få tilfredsstillende lønnsomhet.

Mangfoldet i aktørbildet som har karakterisert leteaktiviteten på norsk sokkel de siste årene, viser seg også på utbyggingssiden, da flere operatørselskaper (Statoil, Total, BG, Det norske, Lundin, ConocoPhillips, Marathon) planlegger å levere PUD i 2011.

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.