Oljedirektoratet

Petroleumsproduksjon

16.01.2012 Det ble produsert i alt 218,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2011. Dette er 44,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fem prosent fra 2010.

Totalproduksjonen av petroleum i 2012 antas å bli cirka 222 millioner Sm³ o.e. Produksjonen ventes deretter å holde seg på om lag dette nivået til 2016.

I femårsperioden fram til 2016 forventes en produksjon på 1120 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden 2007-2011 ble det produsert i underkant av 1170 millioner Sm³ o.e.
 

Gass

Gass Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 46 prosent i 2011 til 50 prosent i 2016.

 

Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2016 

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2016.


Det ble i 2011 solgt 101,3 milliarder Sm³ gass (100,6 milliarder Sm3 40 megajoule gass). Det er en reduksjon på fem milliarder Sm3 i forhold til 2010 (fem prosent). Slik OD vurderer utviklingen, er nedgangen i all hovedsak markedsstyrt. Gassalget forventes å øke de nærmeste årene.

 

Faktisk og prognosert gassalg til og med 2016.

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2016.


Olje

Olje Produksjonen av olje i 2011 ble 97,3 millioner Sm³ (1,7 millioner fat per dag) mot 104,4 millioner Sm3 (1,8 millioner fat per dag) året før. 62 felt bidro til oljeproduksjonen i 2011 i tillegg til et funn som blir prøveprodusert.

Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2011 ble i underkant av én prosent lavere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2010.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosents konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2012 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli 93,8 millioner Sm³ (1,6 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2012 er anslått til å være +14/-15 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

For 2012 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,3 millioner Sm³ og 9,2 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 115,6 millioner Sm3 o.e. (1,99 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

 Prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

I perioden 2012-2016 anslås redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode. Anslått produksjon er 458 millioner Sm³ olje, 110 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 98 prosent av oljeproduksjonen i perioden ventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 88 prosent av volumet i femårsperioden.

 

Oljeproduksjon 2006-2015 fordelt på modenhet. 

Figur 4. Oljeproduksjon 2006-2016 fordelt på modenhet.

 

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.