Oljedirektoratet

Leting

11.01.2013 I løpet av 2012 ble gjort 13 nye funn på norsk sokkel. Det er ni færre enn i 2011. Fem av funnene ble gjort i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet.

42 letebrønner ble påbegynt og 41 avsluttet. 26 av de påbegynte er undersøkelsesbrønner og 16 avgrensningsbrønner. I Nordsjøen ble 29 letebrønner påbegynt, i Norskehavet åtte og i Barentshavet fem.

Antall påbegynte letebrønner er noe lavere enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak begrensninger i riggtilgangen og at enkelte boreoperasjoner har vært utfordrende og tatt lenger tid enn planlagt.  

I 2013 er det ventet at det blir boret lag 50 letebrønner.


Størst aktivitet i Nordsjøen

Sør i Nordsjøen i Ekofiskområdet har Statoil påvist gass/kondensat i undersøkelsesbrønn 2/4-21 «King Lear» i øvre jura reservoarbergarter. Funnet har høy temperatur og høyt trykk. Det vurderes som interessant og kan gi grunnlag for en framtidig gassutbygging i området.

Det har vært stor leteaktivitet øst for Utsirahøyden i midtre del av Nordsjøen. Flere avgrensningsbrønner er boret i blokkene 16/2 og 16/5 på oljefunnet Johan Sverdrup, som ble påvist i 2010 i øvre jura reservoarbergart. En av disse, brønn 16/2-12, testet et nytt segment 10 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6. Den påtraff en oljekolonne på 35 meter og har økt ressursgrunnlaget for funnet.   

I nordlig del av Nordsjøen er det gjort  fire oljefunn. Det største er gjort av Wintershall i brønn 35/9-7 «Skarfjell» i Heatherformasjonen i øvre jura i Gjøaområdet.  Det ligger i et område hvor det er gjort nye funn i de siste årene («Grosbeak» og «Titan»), og det skal avgrenses ytterligere i løpet av kort tid. Nordøst for Visundfeltet i brønn 34/6-2 S har Total   påvist olje i Cookformasjonen i jura. 

Videre har Statoil gjort to mindre funn i tilknytning til produserende felt. I brønn 30/6-28 S som ble boret under Osebergfeltet er det funnet olje i Statfjordformasjonen, mens det i brønn 33/12-9 S sør for Gullfaks Sør-feltet i Brentgruppen er påvist olje i bergarter med god reservoarkvalitet.


Fem funn i Norskehavet

Sørvest i Norskehavet, i brønn 6201/11-3, har Lundin påvist olje i tynne sandsteinslag i Listaformasjonen i paleocene og i Shetlandsgruppen i kritt. Det er stor usikkerhet knyttet til størrelse på reservoarene i dette funnet.  

I de mer etablerte leteområdene nær feltene er det gjort fire funn, tre gass- og ett oljefunn. Sørøst for Kristinfeltet har Mærsk gjort et mindre oljefunn i Lysing- og Langeformasjonen i kritt. Reservoarbergartene og reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet og det er for tidlig å gi et ressursanslag. Like i nærheten, i brønn 6407/1-5 S, har  Wintershall avgrenset olje-/gassfunnet 6406/3-8, som ble påvist i 2010. Brønnen bekrefter øvre del av tidligere ressursanslag på 10-20 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.  Lenger nordvest for Heidrunfeltet har RWE Dea påvist gass i brønn 6507/7-15 S «Zidane 2» i Fangstgruppen i jura, mens  BP har gjort et gassfunn nord for Skarvfeltet, i brønn 6507/3-9 S i Lysingformasjonen.   

Det nordligste funnet er gjort nordvest for Nornefeltet av Statoil i brønn 6607/12-3 i Fangst- og Båtgruppene i jura.  Dette er et lite gassfunn som trenger videre evaluering for å avklare ressurspotensialet.  


Tre funn i Barentshavet

Statoil fant olje og gass i brønn 7220/7-1 «Havis» like ved Skrugardfunnet i Barentshavet. I brønnen ble det påvist gass i Støformasjonen og olje i Stø- og Nordmelaformasjonene i jura. I tillegg er Skrugard, som ble påvist i 2010, avgrenset med brønn 7220/5-1. Skrugardfunnet er etter denne brønnen beregnet til å inneholde mellom 35-40 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Lenger sør, nordvest for Snøhvitfeltet, er det gjort to nye funn. Eni har påvist gass/kondensat i brønn 7220/10-1 «Salina» i Knurrformasjonen i kritt, og i Støformasjonen i jura.  En  avgrensningsbrønn er planlagt boret her i nær framtid.  Det siste funnet er gjort  av Lundin i brønn 7120/6 -3 S. Det ble her påvist olje i Knurrformasjonen i kritt. Funnet er lite og ressurspotensialet er ennå ikke avklart.

 

Utvinnbare ressurser i nye funn 2012.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat

Brønn

Operatør

Hydro-
karbon
typer

Olje /
kondensat
Mill Sm3

Gass
mrd Sm3

2/4-21
(King Lear)

Statoil
Petroleum AS

Gass/
kondensat

3,5 - 6,5 - 12

8 - 14 - 22

30/6-28 S

Statoil
Petroleum AS

Olje

2 - 3

 

33/12-9 S

Statoil
Petroleum AS

Olje

0,3 - 1,1

 

34/6-2

Total Norge E
&P AS

Olje

3,3 - 6,8 - 11

1<

35/9-7(Skarfjell)

Wintershall
Norge AS

Olje

10 - 22 - 45

4 -  8 - 15

6201/11-3

Lundin Petroleum
Norway AS

Olje

1,5 - 4,5 - 25

 

6406/3-9

Maersk Oil
Norway AS

Olje

1<

1<

6507/7-15 S
(Zidane 2)

RWE Dea
Norge AS

Gass

 

4 - 6 - 7

6507/3-9 S

BP Norge AS

Olje/gass

1<

1 - 2 - 3

6607/12-3

Statoil
Petroleum AS

Gass

Ingen tall

 

7220/7-1(Havis)

Statoil
Petroleum AS

Olje/gass

36 - 45 - 55

3 - 5 - 6

7220/10-1

Eni Norge AS

Gass/
kondensat

1<

5 -  6 - 7

7120/6-3 S

Lundin Petroleum
Norway AS

Olje

Ingen tall

 

 

 

 

58 - 153

26 - 60

 

Oppdatert: 27.11.2013

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.