Oljedirektoratet

Leting

15.01.2014 Det var høy leteaktivitet på norsk sokkel i 2013, og 20 nye funn ble gjort. Det er sju flere enn i 2012. Sju av funnene ble gjort i Nordsjøen, åtte i Norskehavet og fem i Barentshavet.

Det er påvist mellom 50-106 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og mellom 30-58 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

59 letebrønner ble påbegynt – 17 flere enn i fjor – og 59 avsluttet. 45 av de påbegynte er undersøkelsesbrønner og 14 avgrensningsbrønner. Med 23 påbegynte letebrønner i 2013 er Statoil den operatøren som boret mest, etterfulgt av Lundin med 14 og Wintershall med seks.

 

Nordsjøen

Det sju funnene i Nordsjøen er gjennomgående små.

Sør i havområdet, like ved grensen mot Danmark, har Dong gjort et mindre olje-/gassfunn i jura reservoarbergarter i undersøkelsesbrønn 3/7-8 S sør for Trymfeltet.

Leteaktiviteten har vært størst i området rundt Utsirahøgda i midtre del av Nordsjøen. I likhet med året før har aktiviteten hovedsakelig dreid seg om å avgrense funnet Johan Sverdrup, som ble påvist i 2010. I tillegg er det gjort to oljefunn i området. I brønn 16/4-6 S like sør for Edvard Griegfeltet har Lundin påvist en 45 meter oljekolonne i jura til trias reservoarbergarter. Det trenges flere boringer for endelig å avgrense funnet.

På selve Utsirahøgda har Statoil gjort et mindre oljefunn i brønn 6/2-18 S i forvitret /oppsprukket grunnfjell. Funnet er lokalisert nordvest for Johan Sverdrup-funnet.

Vest i området er Ivar Aasenfeltet, operert av Det norske oljeselskap, avgrenset med brønn 16/1-16 A. Brønnen er boret av Wintershall i nabotillatelsen, og har påvist tilleggsressurser i jura reservoarbergarter til feltet som nå bygges ut.

Lenger nord ved Granefeltet har Statoil påvist olje i brønn 25/11-27 i Heimdalformasjonen i paleocene.

Sørvest i Osebergområdet er det gjort et mindre gassfunn i brønn 30/11-9 S i nedre del av Heatherformasjonen øvre jura og i Tarbertformasjonen i midtre jura.

Nordøst for Visundfeltet nord i Nordsjøen det i undersøkelsesbrønn 34/8-15 S gjort et lite gassfunn. Mellom Vigdis- og Snorrefeltet i samme område er det i observasjonsbrønn 34/7-H-2 påvist en 24 meters oljekolonne i Cookformasjonen i tidlig jura.

Lenger øst i Gjøaområdet i Nordsjøen er funnet Skarfjell, påvist i 2012 av Wintershall, avgrenset med brønn 35/9-8. Funnet ble formasjonstestet og størrelsen er etter denne brønnen beregnet til å være mellom 10-25 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli ytterligere avgrenset.

 

Norskehavet

I Norskehavet er gjort åtte funn i feltnære boringer. Sør i området, like vest for Njordfeltet, har Statoil gjort to oljefunn i brønn 6407/8-6 S og i brønn 6407/8-A, som ble boret som sidesteg. Lenger vest i dette området har Norske Shell påvist mindre mengder gass i brønn 6406/9-3 i Ileformasjonen i midtre jura. Det ligger i nærheten av funnet Linnorm, operert av samme selskap.

I Åsgardområdet er det gjort tre funn. Sør i området har Wintershall gjort to mindre funn. I brønn 6407/1-6 S er det påvist gass/kondensat i Langeformasjonen i kritt. Det er stor usikkerhet knyttet til funnets utstrekning, og funnet er planlagt avgrenset i 2014. I brønn 6406/6-3 er det gjort et lite gassfunn i Garnformasjonen i midtre jura.

Nord i området har Statoil påvist en kolonne på 40 meter med gass/kondensat i samme nivå i brønn 6506/9-3. Nord i området har Statoil gjort to mindre funn. Sør for Alvefeltet er det påvist et lite oljefunn i brønn 6507/3-10 i Garnformasjonen i midtre jura. Nordøst for Nornefeltet har selskapet i brønn 6608/10-15 påvist olje i Melkeformasjonen i øvre jura og i Åreformasjonen i tidlig jura.

Det er boret en letebrønn i Norskehavet i de mindre utforskede områdene nordvest for Nornefeltet. Brønn 6608/2-1 S, boret av RWE Dea, ble avsluttet i senkritt alder (Shetlandsgruppen) uten å nå boremålet i Fangstgruppen i midtre jura.

 

Barentshavet

I Barentshavet er det gjort fem funn i 2013. I området ved funnet Johan Castberg har Statoil gjort tre mindre funn i borekampanjen som ble startet med brønn 7220/5-2 (Nunatak). I denne brønnen ble det påvist mindre mengder gass i Knurrformasjonen i kritt i et svært dårlig reservoar med høy vannmetning. I den påfølgende brønnen 7219/8-2 (Iskrystall) ble det også påvist gass i Støformasjonen i jura. I den siste brønnen 7220/7-2 S (Skavl) som nylig er avsluttet, ble det påvist olje og gass i Tubåenformasjonen i jura og olje i Fruholmenformasjonen i trias.

Nord for Snøhvitfeltet har Lundin påvist olje i brønn 7120/1-3 (Gohta) i Røyeformasjonen i perm. Funnet ble gjort i kalksteinsbergarter. Det er ikke tidligere påtruffet bevegelig olje i denne typen bergarter på norsk side i Barentshavet.

Lenger nord i Barentshavet avgrenset Total funnet 7225/3-1 (Norvarg), påvist i 2011, med avgrensningsbrønn 7225/3-2. Det er her påvist hydrokarboner i Kobbeformasjonen i trias, og det ble gjennomført en fullskala formasjonstest. Resultatene fra denne testen har nedjustert ressursgrunnlaget og også de forventningene man i utgangspunktet hadde til størrelsen på dette funnet.

Det nordligste funnet i Barentshavet ble gjort i brønn 7324/8-1 (Wisting Central) av OMV. Brønnen, som er lokalisert om lag 310 km fra Hammerfest, påviste en 50-60 meter oljekolonne i et grunt nivå i Realgrunnengruppen i jura. Funnet er gjort i et lite utforsket område (Hoop). Boreresultatene i 2013 i Barentshavet viser at området byr på flere interessante letemodeller.

 

 

Utvinnbare ressurser i nye funn 2013.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat

Brønn

Operatør

Hydro-
karbon
typer

Olje/-konden-
sat
Mill Sm3

Gass
mrd Sm3

3/7-8 S

Dong E&P Norge AS

olje/
gass

1<

0,5-0,8-1,05

16/4-6 S

Lundin Norway AS

olje/
gass

6,6-11-15

2-3-5

16/2-18 S

Statoil Petroleum AS

olje

2,3-2,6-3

1<

25/11-27

Statoil Petroleum AS

olje

2-3-5

 

30/11-9 S

Statoil Petroleum AS

gass/
-kondensat

1<

1,7-2,2-2,8

34/8-15 S

Statoil Petroleum AS

gass

1<

1,1-1,23-1,35

34/7-H-2

Statoil Petroleum AS

olje

1<

 

6407/8-6 S og A

Statoil Petroleum AS 

olje/
gass 

7-9,3-11,5 

2,3-3,1-3,8 

6406/9-3

A/S Norske Shell

gass

 

0,8-1,2-1,5

6407/1-6 S

Wintershall Norge AS

gass/
-kondensat

1-2-4

4,2-7,6-14

6406/6-3

Wintershall Norge AS

gass

 

1<

6506/9-3

Statoil Petroleum AS

olje

0,8-1,1-1,6

2,7-3,6-4,8

6507/3-10

Statoil Petroleum AS

olje

1-1,3-1,7

1<

6608/10-15

Statoil Petroleum AS

 

2-2,3-3

1<

7220/5-2

Statoil Petroleum AS

gass

 

1<

7219/8-2

Statoil Petroleum AS

gass

 

1,5-2,3-3,2

7220/7-2 S

Statoil Petroleum AS

olje

4,6-6-8

0,7-0,9-1,1

7120/1-3

Lundin Norway AS

olje/
gass

10-16-23

8-12-15

7324/8-1

OMV (Norge)AS

olje

10-18-26

1<

 

 

 

50-106

30-58

                                                                                  

Oppdatert: 15.01.2014

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.