Oljedirektoratet

Sokkelåret 2014

15.01.2015 Høye kostnader og fallende oljepriser kan etter ODs mening drive fram nødvendige omstillinger som vil styrke næringen på lang sikt.

Store gjenværende ressurser gir grunnlag for fortsatt verdiskaping og høy aktivitet i mange år framover.

«Prisfallet kan føre til at næringen gjennomfører kraftige kostnadskutt. Det trengs, selv om det på kort sikt kan bety et lavere aktivitetsnivå,» sier oljedirektør Bente Nyland.

«En kostnadsreduksjon nå kan legge grunnlaget for å sikre robust lønnsomhet på sikt.»

Norsk sokkel er ifølge Nyland godt rustet til å møte og håndtere endringene som nå skjer, selv om det er stor usikkerhet i petroleumsnæringen.

Aktiviteten er høy, og fire nye felt ble satt i produksjon i 2014. Antallet påbegynte letebrønner var det tredje høyeste noensinne. 56 letebrønner ble påbegynt, og det ble gjort 22 nye funn – to flere enn året før. Åtte av disse er i Nordsjøen, fem i Norskehavet og ni i Barentshavet.

Ressursene i de nye funnene utgjør mellom 40-110 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje/kondensat og 25-75 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Totalproduksjonen av olje og gass nådde 216,7 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 47,4 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 1,4 prosent mer enn i 2013.

I 2014 økte oljeproduksjonen for første gang siden tusenårsskiftet. Den nådde 87,8 millioner Sm³, som er tre prosent mer enn året før.

«Nye brønner har produsert mer enn forventet, og dette er den viktigste grunnen til at produksjonen har gått opp,» sier Nyland.

«I tillegg har regulariteten på feltene blitt bedre, og mange gode tiltak har blitt gjennomført. Økt produksjon fra nye brønner på Snorre og økt trykkstøtte fra injeksjonsbrønner viser hvor viktig det er med kontinuerlig boring på modne felt.»

Ifølge Oljedirektoratets foreløpige tall ble det investert 172 milliarder kroner i oljevirksomheten på norsk sokkel i fjor. Investeringene anslås å falle rundt 15 prosent fra 2014 til 2015 og med ytterligere åtte prosent til 2017, for deretter å flate ut og øke moderat fra 2018.

Myndighetene mottok bare én plan for utbygging og drift (PUD), for gassfunnet 34/10-53 S i nærheten av Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen. Imidlertid var elleve felt under utbygging ved årsskiftet: ni i Nordsjøen, ett i Norskehavet og ett i Barentshavet. Dette er et rekordhøyt antall og vil gi betydelige investeringer i de neste par årene.

«Det er 79 felt i drift på norsk sokkel i dag. Dette er lønnsomme felt der staten og selskapene tjener penger, og slik vil det fortsatt være, selv om oljeprisen skulle synke ytterligere,» sier Bente Nyland.

Det gjenstår å produsere 55 prosent av de totale olje- og gassressursene i Norge. Disse gjenværende ressursene gir grunnlag for fortsatt stor verdiskaping og høy aktivitet i mange år framover, påpeker hun.

Oppdatert: 20.01.2015

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.