Oljedirektoratet

Leting

15.01.2015 Leteaktiviteten er fortsatt høy på norsk sokkel. I fjor ble 56 letebrønner påbegynt og 59 avsluttet. Dette er tre færre påbegynte letebrønner enn i 2013, men det tredje høyeste tallet noensinne. Av disse var 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner.

Letebrønnene fordeler seg slik: I Nordsjøen 33 påbegynte og 35 avsluttede, i Norskehavet ti påbegynte og ti avsluttede, og i Barentshavet 13 påbegynte og 14 avsluttede brønner. Med 19 påbegynte letebrønner er Statoil den operatøren som boret mest, etterfulgt av Lundin med ti og Centrica med fire. Det norske, RWE Dea, Total og VNG boret alle tre brønner hver, Tullow, BG, Wintershall to, og Noreco, OMV, GDF Suez, E.ON og Shell én brønn hver.

Det er gjort 22 nye funn i 2014: åtte i Nordsjøen, fem i Norskehavet og ni i Barentshavet. Ressurstilveksten fra funnene er i størrelsesorden 40-110 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje/kondensat og 25-75 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Nordsjøen

Leteaktiviteten i Nordsjøen er noe redusert etter at funnet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen ble endelig avgrenset. Statoil har gjort seks og Total to funn, og alle er gjennomgående små og feltnære.      

Det sørligste funnet er gjort øst for Heimdalfeltet i midtre del av Nordsjøen. Her har Total påvist olje i undersøkelsesbrønn 25/5-9 i Heimdalformasjonen i paleocene. Foreløpige beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 1 og 4,5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Like øst for Granefeltet i midtre del av Nordsjøen er funnet 25/8-4, påvist i 1992, blitt vellykket avgrenset med brønn 25/8-18 S. Brønnen ble boret av Statoil, og påviste en 25 meter tykk oljekolonne i Heimdalformasjonen i paleocene. Boringen har økt ressursanslaget til et sted mellom 5 og 12 millioner Sm3 utvinnbar olje. Det er konkrete planer om en rask utbygging til Granefeltet.    

I Osebergområdet har Statoil gjort to funn. Sør i blokken, i brønn 30/11-9 A, er det påvist olje i øvre og midtre jura reservoarbergarter. Funnets størrelse er beregnet å være mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter (o.e). Sørvest for Osebergfeltet har Statoil funnet olje i brønn 30/11-10 i Brentgruppen i jura, like nord for funnet 30/11-8 S (Krafla), påvist i 2011. Funnets størrelse er også her mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Ved Framfeltet nordøst i Nordsjøen, i brønn 35/11-17, har Statoil funnet olje i Fensfjordformasjonen i øvre jura og i Brentgruppen i midtre jura. Foreløpige beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 1 en og 3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  

Videre er funnet 35/9-7 (Skarfjell), påvist i 2012 i samme område, blitt avgrenset med brønnene 35/9 -10 S og A. Ressurspotensialet er anslått til 10-23 millioner Sm3 utvinnbar olje og 8-15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.    Rundt feltene Gullfaks og Visund i den nordlige delen av Nordsjøen er det gjort fire funn, alle i jura reservoarbergarter. Statoil har gjort to funn i brønnene 34/10-54 S og A. Den siste ble boret som et sidesteg. Foreløpige beregninger tyder på at funnene inneholder henholdsvis 2-3 milliarder Sm3 gass og 1-2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

I brønn 34/8-17 S, boret like øst for Visundfeltet, er det påvist olje og gass. Funnet er anslått å inneholde mellom 1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Nordøst i Gullfaksområdet er funnet 34/6-2 S (Garantiana), påvist av Total i 2012 i Cookformasjonen i jura, avgrenset med brønn 34/6-3 S. Det opprinnelige ressursanslaget fra 2012 var på 6 millioner Sm3 utvinnbar olje. Etter avgrensningsbrønnen er funnet anslått å inneholde mellom 6 og 14 millioner Sm3 utvinnbar olje. I tillegg er det funnet mindre mengder olje i samme nivå i undersøkelsesbrønn 34/6-3 A, boret som et sidesteg fra brønn 34/3-6 S.

Norskehavet

I Norskehavet er det gjort fem nye funn. Sørvest for Njordfeltet har VNG påvist olje og gass i brønn 6406/12-3 S (Pil) i Rogn- og Melkeformasjonen i øvre jura. Det er påvist en 226 meters hydrokarbonkolonne, hvorav 135 meter er olje i et reservoar med gode strømningsegenskaper. Funnet er avgrenset med brønn 6406/12-3 B, og størrelse er beregnet til mellom 9 og 21 millioner Sm3 olje og 3-6 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Like i nærheten, i brønn 6406/12-3 A – også operert av VNG – er det gjort et oljefunn (Bue) med 3-6 millioner Sm3 utvinnbar olje.  

Lenger nord i Åsgardområdet har Wintershall påvist gass/kondensat i brønn 6407/1-7 i Langeformasjonen i nedre kritt. Funnet er foreløpig beregnet å inneholde mellom 1 og 4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Lengst nord, like sør for Heidrunfeltet, har Faroe Petroleum gjort et mindre olje- og gassfunn i brønn 6507/10-2 S i Garnformasjonen i midtre jura. Foreløpige beregninger tyder på at funnet rommer mellom 1 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I dypvannsområdene like øst for Asta Hansteenfeltet er det påvist gass i brønn 6707/10-3 S i Kvitnosformasjonen i kritt. Funnet (Ivory) er gjort av Centrica. Foreløpige beregninger tyder på at det inneholder mellom 2 og 8 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Barentshavet

Leteaktiviteten har vært høy i Barentshavet. Det er gjort ni nye funn, og ett av dem er det største på norsk sokkel i 2014. Lundin har i brønn 7220/11-1 (Alta), like nord for Snøhvitområdet, påvist olje i kalkstein i Gipsdalengruppen i perm. Formasjonstester viste et reservoar med gode strømningsegenskaper. Funnets størrelse er beregnet til mellom 14 og 50 millioner Sm3 utvinnbar olje og 5-17 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Like sør, i brønn 7120/1-4 S – også operert av Lundin – ble det boret en avgrensningsbrønn på funnet 7120/1-3 (Gohta), påvist i 2013. Resultatene fra denne brønnen har ikke endret de opprinnelige ressurstallene fra 2013.     Nordvest i samme område, rundt Johan Castbergfunnet, har Statoil avsluttet borekampanjen som startet i fjor. I den første brønnen 7220/4-1 (Kramsnø) i nord ble det funnet en gasskolonne på 130 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen i jura og en 45 meters gasskolonne i Snaddformasjonen i trias. Funnet er beregnet å inneholde mellom 2 og 4 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

I den neste brønnen lenger sør, 7220/7-3 (Drivis), ble det påvist en gasskolonne på 69 meter i Støformasjonen og en 86 meters oljekolonne i Stø- og Nordmelaformasjonen i jura. Funnets størrelse er beregnet å være mellom 7 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Dette er det største funnet i kampanjen.  

I den siste, nordligste brønnen –7220/2-1 (Isfjell) – er det påvist gass i Støformasjonen i jura. Funnet er anslått å inneholde mellom 1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Resultatene fra disse boringene har ikke svart til de forventningene en hadde før boring. Det er kun gjort ett oljefunn, og funnene er mindre enn ventet.

Et stykke nordvest for Johan Castberg-området, i brønn 7319/12-1, har Statoil funnet gass. Brønnen har påvist en 15 meters gasskolonne i Kveiteformasjonen i kritt. Funnet er gjort i et lite utforsket område i en tidligere ubekreftet letemodell, og størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 5 og 20 milliarder Sm3 utvinnbar gass.  

I Hoop-området i nordøst er det gjort tre nye funn. Sør i området, i brønn 7424/7-2 (Hanssen), har OMV påvist olje i Støformasjonen i jura. Funnet er beregnet å inneholde mellom 3 og 8 millioner Sm3 utvinnbar olje, og ligger like nord for funnet 7324/8-1 (Wisting), påvist i 2013. I naboblokken i øst har Statoil påvist gass i brønn 7324/9-1 (Mercury) i Støformasjonen i jura. Funnet er beregnet til mellom 1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det nordligste funnet på norsk sokkel ble gjort av Statoil i brønn 7325/1-1 (Antlantis). Det ble kun påvist en 10 meters gasskolonne i Snaddformasjonen i jura. Funnets størrelse er anslått til mellom 0,7 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass. 

I tillegg har Det norske oljeselskap påvist olje i brønn 7222/11-2, nordøst for Snøhvitområdet. Funnet er gjort i Kobbeformasjonen i trias. Det er påvist mellom 1,5-2,5 millioner Sm3 olje i brønnen.


Oppdatert: 20.01.2015

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.