Oljedirektoratet

Sokkelåret 2015

14.01.2016 Lave oljepriser har gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen. Store gjenværende ressurser kan gjennom kostnadsreduksjoner og økt effektivitet sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå og framtidig lønnsomhet.

Tross negative trender har det også vært positive nyheter i 2015. Mange nye brønner og god regularitet på feltene sørget for at oljeproduksjonen økte for andre år på rad, og vil holde seg høy i årene som kommer. Som følge av økt etterspørsel fra Europa ble det dessuten satt ny rekord i gassalg.

Inntektene sank kraftig, men næringen bidrar fortsatt sterkt til å opprettholde velferdsnivået i landet.

«Selv i et krevende år er det godt å se at olje- og gassnæringen fortsatt er landets største, med en samlet eksportverdi på godt over 400 milliarder kroner,» sier oljedirektør Bente Nyland.

«Det er også gledelig å se at industrien legger ned et betydelig arbeid i å øke effektiviteten, noe som begynner å bli synlig i form av lavere kostnader.»

Ved utgangen av 2015 var 82 felt i drift, mot 51 for ti år siden. Det illustrerer den enorme utbyggingsaktiviteten som har vært i de siste årene. Det har aldri blitt boret flere brønner enn i 2015, når letebrønner telles med. 56 letebrønner ble påbegynt, og 11 funn ble gjort i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. De fleste funnene var imidlertid små.

Fra et rekordhøyt nivå i 2013 og 2014 falt investeringene med om lag 16 prosent fra 2014 til i underkant av 150 milliarder kroner. De anslås å falle de nærmeste årene for deretter å øke moderat fra 2019. Oljedirektoratet anslår at de samlede kostnadene vil ligge godt over 200 milliarder kroner per år i de neste årene.

Myndighetene godkjente fire planer for utbygging og drift (PUD), mot kun én i 2014. Disse fire har ført til en økning av reserveandelen på norsk sokkel - til tross for at om lag 230 millioner Sm3 oljeekvivalenter av reservene ble produsert.

Fire nye felt ble satt i produksjon i 2015. Seks felt er under utbygging i Nordsjøen, to i Norskehavet og ett i Barentshavet. For inneværende år regner Oljedirektoratet med å motta utbyggingsplaner for tre nye felt.

«Aktiviteten i årene framover vil fortsatt være høy, tross nedgangen siden 2014. Derfor er det viktig at selskapene opptrer klokt og tenker langsiktig,» sier Bente Nyland.

Mer enn halvparten av ressursene på sokkelen gjenstår å bli produsert. Oljedirektøren er bekymret for at synkende oljepris gjør at tiltak ikke blir iverksatt, og ressurser blir liggende igjen i bakken.

«Vi ser en tendens til at selskapene prioriterer kortsiktig inntjening foran langsiktig verdiskaping,» sier Nyland.

Oljedirektoratet forventer at industrien tar beslutninger som skal sikre verdiene i årene framover, og at de trapper opp innsatsen med å gjennomføre tiltak som kan redusere kostnader og øke effektiviteten, blant annet gjennom å ta i bruk ny teknologi.

«Hvis kostnadene reduseres, øker også lønnsomheten. Det kan bidra til at flere funn blir enklere å bygge ut,» sier oljedirektøren til slutt.

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.