Oljedirektoratet

Utbyggingskostnadene nesten halvert

29.08.2016 Prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel har i gjennomsnitt falt med over 40 prosent siden høsten 2014. Det viser ODs analyse av åtte planlagte utbygginger som nærmer seg oppstart.

Nedgangen skyldes en kombinasjon av enklere utbyggingsløsninger og mer effektiv boring. I tillegg kommer lavere priser på arbeid og utstyr.

Investeringsestimatene for prosjektene Utgard, Oda, Zidane, Trestakk, Snilehorn, Johan Castberg, Snorre Expansion Project og Johan Sverdrup fase 2 har falt fra om lag 270 til 150 milliarder, ifølge operatørenes egne beregninger. Nedjusteringene er gjort i forbindelse med ulike beslutningsfaser i prosjektgjennomføringen.

«Dette er en betydelig og veldig gledelig reduksjon,» sier Oljedirektoratets direktør for utbygging og drift, Ingrid Sølvberg.

«Oljeselskapene og leverandørindustrien har lagt ned en formidabel innsats i å effektivisere virksomheten, og nå ser vi at tiltakene virker.»

Den største innsparingen på de åtte prosjektene skyldes endrede utbyggingsløsninger. Den nest største reduksjonen er innen boring og brønn, som i snitt utgjør rundt 30 prosent av de totale kostnadene i en feltutbygging. Dette skyldes nedgangen i leieprisen for borerigger, men også at selskapene planlegger brønner som er raskere å bore. I tillegg er selve boreoperasjonene effektivisert, slik at prisen per meter brønn vil bli mye lavere enn tidligere.

Også investeringer i rørledninger og kabler er antatt å falle betraktelig. Dette skyldes synkende materialpriser og at andre traseer blir valgt. Forenklede utbyggingsløsninger og prisfall på materialer vil gi rimeligere ombygginger og tilpasninger på innretningene der oljen og gassen fra nye utbygginger skal tas inn og prosesseres.

Tross den positive utviklingen i kostnadsbildet, advarer Sølvberg mot at kortsiktige innsparingstiltak blir gjennomført på bekostning av den langsiktige verdiskapingen på sokkelen. Hun advarer også mot å kutte bemanningen i viktige fagmiljøer, slik at innovasjonskapasiteten og evnen til å finne smarte løsninger blir svekket.

Oljedirektoratet ser tendenser til at selskaper prioriterer å investere minst mulig i utbyggingsfasen, noe som kan legge begrensinger på eller fordyre senere oppgraderinger av anleggene.

«Vi må ikke stelle oss slik at kostnadskuttene reduserer den framtidig fleksibiliteten på feltene, eller går ut over evnen og viljen til å ta i bruk teknologi som kan gi en bedre og mer effektiv ressursforvaltning,» sier utbyggingsdirektøren til slutt.

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.