Oljedirektoratet

God tilbakemelding fra brukerne

31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

Hvert tredje år (siden 2007) gjør Oljedirektoratet en slik undersøkelse for å få kunnskap om hva viktige aktører i omverdenen mener om måten direktoratet fungerer og løser sine oppgaver på. Undersøkelsen denne gang var også et svar på regjeringens ønske om styrket kontakt mellom brukerne og forvaltningen.

Oljedirektoratet er til stede på de viktigste arenaene. Samarbeid og samhandling oppleves som bra på alle områder. Noen av respondentene ønsker at Oljedirektoratet er til stede på enda flere arenaer og forslår nye måter å utøve rollen som ressursforvalter på. Noen opplever rolledelingen mellom Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Petoro som krevende.

Undersøkelsen bestod av tre deler. Én kvalitativ undersøkelse og to kvantitative undersøkelser.

Den kvalitative undersøkelsen omfatter intervjuer med representanter fra Olje- og energidepartementet, et utvalg offentlige myndigheter med grenseflater mot olje- og gassnæringen samt et knippe selskaper som er rettighetshavere og/eller operatører på norsk sokkel.

Det er videre gjennomført to kvantitative undersøkelser. En er rettet mot deltakere i lisenskomiteer, den andre mot brukere av Oljedirektoratets elektroniske formidlings- og rapporteringsløsninger.

Operatører og rettighetshavere uttrykker at Oljedirektoratet nyter tillit for sitt arbeid. Dette omfatter også deltakelsen i de ulike lisenskomiteene. Trass i harde omstillingstider for næringen, hvor vekst og høyt aktivitetsnivå har blitt avløst av kostnadskutt og effektivisering, så oppleves Oljedirektoratet å opptre konsistent og forutsigbart på tvers av utvinningstillatelsene.

Direktoratet har kun observatørrolle i lisenskomiteene, men det etterlyses likevel at det bidrar mer med å spre kunnskap og ekspertise i komitemøtene.

Andre offentlige aktører oppfatter Oljedirektoratet som en sterk støttespiller med betydelig faglig integritet, viser undersøkelsen.

Tilgjengeliggjøring av data for industrien er en av direktoratets kjerneoppgaver, og aktørene gir mye ros for den elektroniske formidlingen av data. Selskapene benytter i stor grad Oljedirektorats data på Faktasidene og Faktakartet i sitt arbeid, framfor å bygge opp databaser selv. Samtidig oppfordrer selskapene i tilbakemeldingen at det bør jobbes mer for å utvikle løsningene ytterligere.

Disse ønskene sammenfaller med behov Oljedirektoratet selv har kartlagt i arbeidet med en ny strategisk plan mot 2020.

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.