Oljedirektoratet

Klargjøring i Goliat-saken

16.11.2017 Det har kommet fram flere påstander om Oljedirektoratets rolle i saken om lønnsomhet for Goliat-feltet i Barentshavet. Vi vil gjerne komme med noen presiseringer.

Oljedirektoratet (OD) følger opp alle utvinningstillatelser på norsk sokkel for å sikre god ressursforvaltning. Vår oppfølging pågår gjennom hele levetiden for en utvinningstillatelse – fra leting til nedstengning. Oppgaven er å bidra til at de beslutningene som rettighetshaverne tar, gir høyest mulig verdiskaping for samfunnet. Derfor er vi mest opptatt av framtidige prosjekter og kommende beslutninger.

OD gjør ikke løpende lønnsomhetsberegninger for enkeltfelt. Vurderinger knyttet til enkeltprosjekter gjennomføres som del av lisensoppfølgingen i den grad vi vurderer det som nødvendig. OD prioriterer ressursinnsatsen der det kan bidra til høyere verdiskaping for samfunnet ved at de beste ressursforvaltningsmessige løsninger blir valgt av selskapene.

OD gjør lønnsomhetsberegninger ved viktige milepæler/beslutninger, for eksempel ved behandling av nye utbyggingsplaner. Slike beregninger blir gjort for å sjekke at det er lønnsomt for samfunnet å utvikle et felt.

Grunnlaget for våre vurderinger og analyser er data innhentet fra selskapene. OD utarbeider normalt ikke egne profiler for produksjon og ulike kostnadstyper for enkeltfelt. Vi har ikke egne prognoser for markedsutsiktene for olje og gass, men baserer oss på prisforutsetninger fra Olje- og energidepartementet.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB) rapporterer operatørene for hvert enkelt felt/funn hvert år oppdaterte data og forventninger framover til OD. Dette inkluderer tall for produksjon, investeringer, lete- og driftskostnader for det enkelte felt/funn. RNB-rapporteringen gir oppdatert informasjon på rapporteringstidspunktet. OD sitter ikke på oppdaterte tall til enhver tid. I situasjoner der det er avgjørende at vurderinger skjer på oppdaterte tall, innhentes de på samme måte som RNB-tallene fra operatørene.

Oppgaven i prosessen med RNB er å organisere og kvalitetssikre de store datamengdene som innrapporteres fra selskapene. OD gjør overordnede porteføljejusteringer og lager egne anslag knyttet til uoppdagede ressurser.

I budsjettsammenheng kobles Oljedirektoratets data sammen med regjeringens forventninger om framtidige olje-/gasspriser. Dette gir framtidig forventet kontantstrøm fra virksomheten på norsk sokkel.

Les mer om ODs rolle i Ressursrapporten 2017.

Oppdatert: 27.07.2021

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.