Oljedirektoratet

1. Økende olje og gassproduksjon i neste femårsperiode

11.01.2018 Oljedirektoratets produksjonsprognose fram mot 2022 viser en stigning fra 2020, når Johan Sverdrup har kommet i produksjon.

Samlet produksjonen av olje og gass anslås i 2022 å nærme seg den i rekordåret 2004. Gassen utgjør da om lag halvparten av produksjonen.

 

Figur 1‐1 Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971‐2022

Figur 1‐1 Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971‐2022

 

Den samlede produksjonen økte i 2017 for fjerde år på rad. Foreløpige tall viser at det i 2017 ble solgt 236,4 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Dette er 6,3 millioner Sm³ o.e. eller 2,7 prosent mer enn i 2016. Totalproduksjonen av petroleum i 2018 antas å holde seg på om lag samme nivå som i 2017 med en liten reduksjon til 233 millioner Sm³ o.e.

 

Gassrekord

I 2017 ble det solgt 124,2 milliarder Sm³ gass (122,0 milliarder Sm³ 40 megajoule gass). Dette er ny norsk rekord i salg av gass. Nivået på gassalg er vanskelig å forutsi, selv på kort sikt. Salget i 2017 ble 6,6 prosent høyere enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Det skyldes blant annet at etterspørselen etter gass fra Europa holder seg høy. Flere av feltene i drift har økt gassproduksjonen. Prognosen for gassalg på kort sikt (Figur 1‐2) viser at det forventes et stabilt høyt nivå med en liten økning de neste fem årene.

 

Figur 1‐2 Faktisk og prognosert gassalg til og med 2022

Figur 1‐2 Faktisk og prognosert gassalg til og med 2022

 

Olje

I 2017 ble det produsert 92 millioner Sm³ olje (1,59 millioner fat per dag) mot 94,0 millioner Sm³ (1,61 millioner fat per dag) året før, en reduksjon på to prosent.

I Oljedirektoratets prognose for 2017 var det ikke ventet nedgang i oljeproduksjonen sammenlignet med året før. Det meste av nedgangen skyldes en ikke‐planlagt vedlikeholdsstans på Goliat‐feltet.

For 2018 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli redusert med ytterligere 2 prosent, til 90,2 millioner Sm³ (1,55 millioner fat per dag). Reduksjonen i oljeproduksjon er ventet å fortsette fram mot 2020, men etter dette bidrar Johan Sverdrup til produksjonsøkning. Usikkerhet i produksjonsprognoser er særlig knyttet til boring av nye brønner, oppstart av nye felt, reservoarenes leveringsevne og regulariteten på feltene i drift.

Produksjon som er vedtatt utbygd står for 90 prosent av volumet som ventes i femårsperioden 2018‐ 2022 (Figur 1‐3). De resterende ti prosentene forventes hovedsakelig å komme fra ytterligere tiltak for økt utvinning fra feltene. Brønner som ennå ikke er besluttet boret og optimaliseringer av utvinningsstrategier er hovedbidragene til dette. De siste årene i perioden forventes også produksjon fra funn hvor utbyggingsbeslutning ennå ikke er tatt.

 

Figur 1‐3 Oljeproduksjon 2013‐2022 fordelt på modenhet

Figur 1‐3 Oljeproduksjon 2013‐2022 fordelt på modenhet

 

Tabell 1‐1
Prognose for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene

Tabell 1‐1 Prognose for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene

 

Samlet produksjon fram mot 2030

Produksjonsutviklingen de siste årene viser at feltene produserer mer enn tidligere anslått. Dette er resultatet av effektiviseringstiltak, spesielt innen brønnboring og regularitet på innretningene. Flere utvinningsbrønner og en forutsetning om høyere gassalg ligger nå inne i prognosen. På slutten av 2017 ble det levert flere utbyggingsplaner. Oljedirektoratet forutsetter at trenden fortsetter med flere nye prosjekt framover, slik at produksjonen kommer raskere enn tidligere antatt.

Figur 1‐4 viser den siste produksjonsprognosen sammenlignet med den som ble lagt fram for ett år siden, på Sokkelåret 2016. Prognosen viser en relativt flat produksjonsutvikling fram til 2020. Fra da av forutsettes det at alle prosjektene som nå er under utbygging vil bidra til en økning i produksjonen. Sammenlignet med forrige prognose, er produksjonsnivået høyere i hele perioden. Dette skyldes blant annet at det er identifisert flere nye tiltak på feltene, hovedsakelig er flere brønner lagt inn i prognosene.

Bidraget fra petroleum det er besluttet å produsere ligger på et stabilt høyt nivå i den neste femårsperioden. De påfølgende fem årene går produksjonsnivået opp de første årene i perioden på grunn av nye tiltak på feltene. Seinere øker bidraget fra funn som ennå ikke er besluttet utbygd. Fram mot 2030 antas produksjonen fra uoppdagede ressurser å få større betydning.

Produksjonsnivået framover er usikkert. Det avhenger av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, hvilke funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn i perioden, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået.

Med disse forutsetningene, vil den totale produksjonen fra norsk sokkel nå en ny topp i 2023.

 

Figur 1‐4 Historisk og prognosert produksjon 2010 – 2030

Figur 1‐4 Historisk og prognosert produksjon 2010 – 2030

 


 

 

Sokkelåret 2017

Oppdatert: 11.01.2018

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.