Oljedirektoratet

Statsbudsjettet: Fortsatt jevnt over god prosjektgjennomføring

prosjektrapport-forside(2)

16.10.2020 De fleste prosjektene leveres på kost. Det viser Oljedirektoratets rapport "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel", som ble lagt fram tidligere i år.

– Oppdaterte kostnadsanslag i forbindelse med statsbudsjettet viser at konklusjonene fortsatt holder mål. Det til tross for en periode sterkt preget av koronapandemien og hvor flere av prosjektene har fått kostnadsøkninger sammenlignet med i fjor, sier Niels Erik Hald, underdirektør Utbygging og drift.

Kostnadsestimatene i PUD (Plan for utbygging og drift) har et usikkerhetsspenn på +/-20 prosent. Rapporten konkluderer med at et flertall av prosjektene ferdigstilles innenfor usikkerhetsspennet. Prosjektgjennomføringen de siste årene er også gått bedre enn det som var tilfellet i perioden før 2013.

Kostnadstallene i ODs rapport er hentet fra proposisjon 1 S, som Olje- og energidepartementet utarbeider årlig som en del av underlaget til Statsbudsjettet. 15 av prosjektene som omtales i rapporten har i budsjettet for 2021 fått et oppdatert kostnadsanslag.

Figuren under viser kostnadsutviklingen i prosent sammenstilt med hvilket år myndighetene godkjente PUD/PAD. Figuren er oppdatert med årets innrapportering og viser også utvikling siden i fjor. Utbyggingsprosjekter med PUD godkjent i 2019 og 2020 er ikke med. Disse har alle per nå investeringsanslag godt innenfor usikkerhetsspennet.

Figur som viser kostnadsutvikling i prosent.

Figurene over er hentet fra ODs rapport «Prosjektgjennomføring på norsk sokkel» og viser kostnadsutvikling i prosent sammenlignet med PUD-estimatet for prosjekter bygget ut med bunnfaste eller flytende innretninger (til høyre) og undervannsutbygginger (til venstre). Prosjektene er sortert på årstallet for PUD-godkjenning og fargen på søylen viser hvorvidt prosjektet er satt i produksjon (oransje) eller fortsatt under utbygging (grønn). Et prosjekt (Yme, blå søyle) ble avsluttet uten at prosjektet ble ferdigstilt. I figuren vises også endring i kostnadsutvikling fra fjorårets statsbudsjett til årets. Eksempel: Bauge er et undervannsfelt hvor operatøren i fjor anslo at prosjektet ville bli 10 prosent billigere enn PUD-estimatet. Årets kostnadsanslag er 4 prosent lavere enn PUD.

Påvirket av pandemien

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien. På innretningene ble bemanningen redusert for å kunne overholde smittevernregler og eventuell koronasmitte om bord. Produksjon og sikker drift ble prioritert, og det ble færre folk til å utføre modifikasjoner på prosjektene.

I mars ble en person smittet på Martin Linge-plattformen, aktiviteten på plattformen ble stoppet og bemanningen betydelig redusert.

Mange verft og byggeplasser i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk arbeidskraft i tillegg til den norske bemanningen. Aktivitetene ble umiddelbart redusert da verftene måtte sende utenlandske arbeidere hjem for å hindre smitte.

Også globalt er leverandørindustrien rammet, eksempelvis har noen fabrikker vært nødt til å stanse driften. Dette har gitt forsinkelser i leveranser av utstyr til flere prosjekter i Norge.

Det er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene som følge av pandemien. Eventuelle nye utbrudd og smitteverntiltak globalt og nasjonalt utgjør en usikkerhet for prosjekter også framover.

Se Stortingsprop 1 S for mer detaljer.

Bedre oppfølging av prosjekter i planleggingsfasen

I det norske rammeverket for petroleumsvirksomheten er det en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom myndighetene og næringen. Myndighetene regulerer sektoren ved å sette rammer som selskapene opererer innenfor. Aktørene i næringen har ansvaret for den operasjonelle aktiviteten, som planlegging og utbygging av prosjektene.

– OD har de siste årene hatt regelmessige møter med operatører på utvalgte utbyggingsprosjekter, sier Hald.

– Dette arbeidet gir myndighetene kunnskap og erfaringer som kommer godt med når vi følger opp prosjektene som planlegges. Dette delte vi også i prosjektrapporten.

Også partnerne i en rettighetshavergruppe har ansvar for å bidra til at utbyggingen gjennomføres i samsvar med den godkjente utbyggingsplanen. Derfor har OD i år hatt møter med utvalgte partnere i tillegg til operatørene. Gjennom disse møtene følger OD opp hvordan selskapene utøver denne rollen.

– All erfaring viser at det er viktig med god planlegging før prosjektet besluttes, sier Hald.

Flere operatører framhever at utfordringene de har i prosjektet i mange tilfeller kan skyldes mangelfullt arbeid i tidlig fase. For prosjekter som nå er under planlegging er det derfor viktig å sette av tilstrekkelig tid til modning i tidligfasearbeidet og unngå at prosjektene blir planstyrte.

Et annet moment flere trekker fram er at når innretninger skal bygges om, så er det svært viktig å ha en grundig gjennomgang av status og tilstand på anlegget. Dette kan oppleves som tids- og ressurskrevende i en tidlig fase av prosjektet, men vil erfaringsmessig forenkle den videre gjennomføringen. Å gjøre antagelser kan fort føre til endret og/eller økt arbeidsomfang.

Noen prosjekter har framhevet at de har undervurdert kompleksiteten i et nytt design. Det kan gi forsinkelser og medføre behov for ekstra ressurser både hos leverandør og operatør sammenlignet med et en løsning som en har erfaring med. Derfor er det viktig å legge inn nok flyt i planen når en er avhengig av å utvikle og kvalifisere nye løsninger.

Niels-Erik-Hald-500x400.jpg

Niels Erik Hald er underdirektør Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.