Oljedirektoratet

Mulighetene finnes i detaljene

Toogood-fotoEmileAshley

Dypt inne i et fjell i Rogaland lagres enorme mengder data fra petroleumsindustrien. Data som – tolket på god måte - skal gjøre selskapene bedre rustet i jakten på mer olje og gass. Foto: Emile Ashley.

09.12.2022 Digitaliseringen er over oss. Hele tiden. Den er beskrevet som like epokeavgjørende som den industrielle revolusjon har vært.

 I Oljedirektoratet startet det som det gjorde i sportens vugge; med Diskos.

Kort fortalt så er Diskos Norges nasjonale datalager for petroleumsdata fra formasjonene under havbunnen langs kysten vår – Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Data som innrapporteres til Oljedirektoratet, blir lastet opp i Diskos.

Diskos samarbeidet består i dag av 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer.

Diskos ble etablert i 1995 og er historien om myndigheter, leverandører og selskaper på norsk sokkel har lykkes med å skape en svært nyttig databaseløsning for industrien, og gjennom dette bygget opp en samarbeidskultur for å forvalte dataene. Konkurransen består i å tolke og bruke dataene.

Oljedirektoratet 50 år

Alle felt på norsk kontinentalsokkel har sine unike særtrekk.

Det har krevd mye hodebry og hardt arbeid fra mange aktører å utvikle den norske feltparken til det den er i dag, med høy regularitet i produksjonen – og forlenget levetid for mange av feltene.

I løpet av de siste 50 årene har Oljedirektoratet spilt en viktig rolle – eller delrolle – i utviklingen av mange felt – og i forvaltningen av data fra sokkelen. I denne artikkelserien forteller vi noen av historiene.

 

Forstå undergrunnen

Verdiskapning fra data i Diskos skjer gjennom bedre forståelse av geologien i undergrunnen og hvordan dette påvirker infrastruktur og områdeutvikling på norsk sokkel.

I dag samarbeider 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør, men er administrert av myndighetene. Oljedirektoratet har det juridiske ansvaret og leder Diskos.

Til neste år lanseres Diskos-versjon 2.0. Sømløs tilgang til data av høy kvalitet legger til rette for bedre bruk av data i analysearbeid og stimulerer til utvikling av teknologi og nye arbeidsmetoder. Det skal legges til rette for de mulighetene som ligger i dataanalyse og maskinlæring.

Selve dataene ligger lagret i datasenteret Green Mountain på Rennesøy i Rogaland. Diskos inneholder i dag totalt over 13 petabyte data. Dette er en mangedobling siden 2014 da Diskos «bare» hadde 1 Petabyte data.

Petabyte er mye!

13 petabyte er enorme mengder data. En petabyte tilsvarer én billiard byte; 1000⁵ eller 10¹⁵.

Petabyte er større enn de fleste klarer å forestille seg. Derfor gav vi oppgaven til en matematiker. Her er svaret:

Hvis du skriver ut all denne informasjonen nokså tett på begge sider av vanlig A4-printerpapir, klarer du ca fire kilobyte (kB) pr ark. Du trenger 250 milliarder ark per petabyte. Med 13 petabyte og der hvert ark 0,1 millimeter tykt, blir det en stabel på 325 000 kilometer. Til sammenligning er gjennomsnittlig avstand fra jorden til månen cirka 384 400 kilometer.

Oppdatert: 12.12.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.