Oljedirektoratet

Veileder for tolkede data

tianyi-ma-WiONHd_zYI4-unsplash-1920px

Veilederen er utarbeidet av OD i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel. Bilde: Tianyi Ma, Unsplash.

25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

Begrepet «tolkede data» er ikke definert i regelverket. I veilederen er dette klargjort gjennom følgende definisjon:

«Med tolkede data menes produkter som er resultat av en skjønnsmessig faglig vurdering, og som har tilstrekkelig kvalitet til å kunne danne grunnlag for beslutninger i utvinningstillatelsen. Som tolkede data anses ikke prosesserte geofysiske data og målte brønndata eller en fremstilling av disse.»

Viktig presisering

– En klargjøring av begrepet «tolkede data» og en presis definisjon har vært viktig å få på plass. Det bidrar til at data kan rapporteres inn på en effektiv og korrekt måte, og ikke minst at mer data vil kunne bli tilgjengelig tidligere, sier Arne Jacobsen, underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens i OD.

Veilederen (se under) er utarbeidet av OD, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel.

– Det siste året har vi hatt tett dialog med næringen i form av arbeidsmøter, innspill og høringer. OD er fornøyde med at det har vært et godt samarbeid, legger Jacobsen til.

Taushetspliktens lengde avgjørende

Rettighetshavere har plikt til å rapportere en rekke ulike data til myndighetene i henhold til petroleumsregelverket og regelverket om lagring av CO2. Hvorvidt disse innrapporterte dataene er tolkede eller ikke tolkede, er avgjørende for taushetspliktens lengde.

For tolkede data har taushetsplikten en varighet på 20 år, mens for ikke-tolkede data er denne på nærmere vilkår 2, 5 eller 10 år regnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for eier av dataene.

Oljedirektoratet har også sendt en anbefaling om forkortet taushetsplikt for tolkede data til OED.

Virkning for innrapportering

Definisjonen vil ha betydning for andre veiledere; rapportering av brønndata (Blå bok) og rapportering av geofysiske data (Gul bok). Definisjonen får virkning både for data som sendes inn til myndighetene i fremtiden og for de data som allerede er sendt inn. OD har satt i gang en prosess for å gå gjennom tidligere rapporterte data.

Som følge av klargjøringen og den presiserte definisjonen av begrepet, vil rundt 30 rapporteringspliktige datatyper fra Blå bok bli omklassifisert fra tolkede til ikke-tolkede data. OD vil umiddelbart oppdatere Tabell A1 fra Blå bok og framtidige versjoner.

Gjelder både data fra petroleum og CO2-lagring

Definisjonen gjelder for petroleumsrelaterte data som innrapporteres etter petroleumsforskriften og ressursforskriften. Den gjelder også for data knyttet til lagring og transport av CO2 som innrapporteres etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen og forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen.

Mer informasjon

Veileder om tolkede data (pdf)

Alle ODs veiledninger

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.04.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.