Oljedirektoratet

Fortsatt høy gassproduksjon og mange nye utbyggingsprosjekter

troll-broenner

Aktiviteten på norsk sokkel er høy. Illustrasjonen er av Troll-feltet i Nordsjøen. Foto: Equinor.

30.06.2023 Høyt aktivitetsnivå bidrar til å styrke Norges rolle som en trygg og stabil energileverandør til Europa.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, er Norge blitt Europas største eksportør av naturgass. Det skjer som følge av EUs mål om å redusere import av russisk gass.

«Norge har befestet sin rolle som en forutsigbar og langsiktig leverandør av energi til Europa. Det gjelder ikke minst gass», sier oljedirektør Torgeir Stordal.

Produksjon første fem måneder: 50,5 mrd. Sm3 gass, 43 mill. Sm3 olje, 5,5 mill. Sm3 NGL/kondensat.

Leting: Det er boret 18 letebrønner totalt. 12 av disse er undersøkelsesbrønner. I 7 av disse er det gjort funn.
Summen av funnene utgjør mellom 9 og 32 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.).

TFO 2022: Av de 47 utvinningstillatelsene, er 29 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. 20 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

Produksjonsstart: Bauge, Fenja, Hyme startet opp igjen.

Planer for utbygging og drift (PUD): 24 godkjente prosjekter.
Karbonfangst og - lagring: 2 områder utlyst, 2 utnyttelsestillatelser tildelt.

 

Høy gassproduksjon

I løpet av de første fem månedene i år er det produsert 50,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.

«De fire første månedene var produksjonen om lag på nivå med fjoråret, som var det året der vi har levert mest energi i gassform. I mai har vedlikeholdsarbeid ført til at produksjonen er litt lavere», sier Stordal.

 Økt oljeproduksjon

Det ble produsert 43 millioner Sm3 (270 millioner fat) olje fra norsk sokkel de første fem månedene i år. Det er litt høyere enn i 2022. Dette skyldes at Johan Sverdrup fase 2 i Nordsjøen ble satt i drift mot slutten av fjoråret. Flere felt har startet produksjon i løpet av første halvår.

Leting har gitt mange funn

Så langt i år har det vært høy leteaktivitet med 12 ferdigstilte undersøkelsesbrønner, og det er gjort funn i over halvparten av dem. Myndighetene forventer at den høye leteaktiviteten fortsetter utover høsten.

Til sammen er det ventet i underkant av 40 undersøkelses- og avgrensningsbrønner i år. Det betyr at leteaktiviteten holder seg på et høyt nivå.

«De fleste brønnene bores nær infrastruktur, noe som kan gi verdifulle tilleggsressurser til eksisterende felt. Samtidig er det viktig at selskapene også borer brønner i områder som er mindre utforsket», sier Stordal.

Investeringer for over 200 milliarder

Denne uka har 19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel fått grønt lys av myndighetene. Samlede investeringer er på over 200 milliarder kroner. Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt.

«Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil naturlig gå ned etter 2025, men disse prosjektene vil bidra til å bremse fallet. Prosjektene gir samtidig grunnlag for høy aktivitet hos norsk leverandørindustri og befester norsk sokkel som en stabil leverandør av olje og gass i mange år framover», sier Stordal.

Stor interesse for modne områder 

I januar fikk 25 selskaper tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO). I årets TFO, som ble lyst ut i mai, ble flere nye områder lagt til. Her er det søknadsfrist i slutten av august.

Økt interesse for karbonfangst og -lagring

Interessen for lagring av CO2 på norsk sokkel er stigende. Hittil i år er to områder lyst ut, og myndighetene har tildelt to utnyttelsestillatelser for lagring.

«Fangst og lagring av CO2 er et viktig klimatiltak og kan også gi spennende muligheter for verdiskaping. OD har unik kompetanse og kunnskap om undergrunnen på sokkelen. Denne kunnskapen bruker vi til å kartlegge hvor lagring av CO2 egner seg», sier Stordal.

Kunnskap om havvind

I 2023 har OD fortsatt med å utføre geofysiske forundersøkelser for havvind i Sørlige Nordsjø ll og Utsira Nord. Innsamlingen i Sørlige Nordsjø ll startet i midten av april, og dataprosesseringen er godt i gang. I begynnelsen av juni startet innsamlingen opp i Utsira Nord.

Dette gir viktig kunnskap for framtidig plassering av vindturbiner til havs.

OD har kartlagt havbunnsmineraler

OD har kartlagt potensialet for mineraler på sokkelen i flere år. Tidligere i år la OD fram en ressursvurdering for havbunnsmineraler. Regjeringen har nylig lagt fram en Stortingsmelding med forslag om å åpne deler av sokkelen for kommersiell havbunnsmineralvirksomhet.

OD fortsetter å samle inn ytterligere data om havbunnsmineraler ved å gjennomføre tokt.

Tilgjengelige data skaper store verdier

I løpet av det siste året har OD gjort 30 000 datasett offentlig tilgjengelig. Dette er tidligere taushetsbelagte data som er omklassifisert. Det gjør at selskapene får tilgang til mye mer data som igjen bidrar til økt verdiskapning på norsk sokkel.

En annen milepæl er innføring av skyløsning for Diskos, som er det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel. Alle seismikk-, brønn- og produksjonsdata som rapporteres til OD, lastes opp i Diskos. 2.0-versjonen. Den skal legge til rette for at brukerne kan bearbeide og tolke data der de er lagret slik at de slipper å laste dem ned til lokal disk.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 05.07.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.