Oljedirektoratet

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel

kjersti-dahle-havbunnsmineral

Direktør for teknologi, analyse og sameksistens (TAS) Kjersti Dahle viser en sulfidprøve, hentet opp fra ODs tokt på Mohnsryggen i Norskehavet i 2020. Foto: Arne Bjørøen/OD.

27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.

Les rapporten her

For flere av metallene tilsvarer mineralressursene mange år med globalt forbruk.

Olje- og energidepartementet (OED) gav OD oppdraget med å ressursvurdere havbunnsmineralene da åpningsprosessen for mineralvirksomhet startet i 2020.

OED har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, og leder arbeidet med åpningsprosessen. Rapporten inngår som en del av åpningsprosessen for havbunnsmineraler.

"OD har i mange år bygget kompetanse, blant annet gjennom en rekke tokt. Vi har kartlagt aktuelle områder, samlet inn data og tatt store mengder mineralprøver", kommenterer Kjersti Dahle, direktør for Teknologi, analyser og sameksistens.

"I ressursvurderingen har vi gjort anslag for hvor mye som finnes av de ulike mineralene på havbunnen i utredningsområdet. Framover vil vi fortsette å styrke datagrunnlaget og måten vi vurderer disse ressursene på".

Viktige i energiomstillingen

Omstillingen til lavutslippssamfunnet øker behovet for utvalgte grunnstoff. Disse grunnstoffene forekommer blant annet i avsetninger på havbunnen. Dette er viktige råstoff i energiomstillingen, og de er etterspurt av industrien.

Dahle påpeker at teknologiutvikling, sammen med mer og bedre data, vil gi enda bedre forståelse av ressurspotensialet.  

"Mengden utvinnbare ressurser avhenger av teknologi og økonomi. Det gjenstår å se om områdene åpnes og om utvinning kan være økonomisk lønnsom".

Å samle inn, forvalte og tilgjengeliggjøre data fra norsk sokkel er en av ODs viktigste oppgaver.

Siden 2011 har OD samlet inn data i dypvannsområder i Norskehavet og Grønlandshavet i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB), fra 2020 også med Universitetet i Tromsø (UiT).

I perioden 2018-2021 gjennomførte OD fire egne tokt for å samle inn høyoppløselige havbunnsdata over de mest interessante mineralforekomstene, i tillegg ble det utført boreoperasjoner samt innsamling av mineralprøver.

Data fra disse toktene, supplert med data fra vitenskapelige institusjoner, er grunnlaget for denne ressursvurderingen.

"Vi har lang erfaring med å kartlegge undergrunnen og vurdere petroleumsressurser. Jeg er glad for at vi, med vår kompetanse også kan bidra til å identifisere ressurser som kan være viktige i energiomstillingen", sier Dahle

Sulfider og manganskorper

Mineralforekomster på havbunnen deles i tre typer; mangannoduler, manganskorper og sulfider. Alle de tre typene inneholder flere metaller, og de ligger på store dyp, hovedsakelig mellom 1500 og 6000 meter. På norsk sokkel er det funnet manganskorper og sulfider på rundt 3000 meter dyp.

 ODs ressursvurdering for havbunnsmineraler gir anslag på tilstedeværende ressurser, det vil si ressurser som er påvist eller antatt å være til stede.

For å bekrefte om mineralressursene er utvinnbare, og kan utvinnes med akseptabel grad av miljøpåvirkning, vil det kreve både videre utforskning av havbunnen og teknologiutvikling rundt utvinningsmetoder.

Flere internasjonale organisasjoner, som IEA og IRENA, peker på et stort og voksende metallbehov. EU-kommisjonen utarbeidet sist i 2020 en oversikt over kritiske innsatsvarer for unionen.

"Av metallene som finnes på havbunnen i utredningsområdet, står blant annet magnesium, niob, kobolt og sjeldne jordarter på EU-kommisjonens liste over kritiske mineraler. Kostbare, sjeldne jordarter som neodym og dysprosium er svært viktige for magneter i vindturbiner og elbil-motorer", sier Dahle.

Forventede tilstedeværende ressurser

 For sulfider er forventningsverdier for samlede tilstedeværende ressurser

 • 38 millioner tonn kobber
 • 45 millioner tonn sink
 • 2317 tonn gull
 • 85 000 tonn sølv
 • 1 million tonn kobolt

Prospektivt areal for manganskorpe er anslått å dekke i overkant av 8500 kvadratkilometer av utredningsområdet, med en forventningsverdi for samlede tilstedeværende ressurser på

 • 3,1 millioner tonn kobolt
 • 230 000 tonn litium,
 • 24 millioner tonn magnesium,
 • 8,4 millioner tonn titan,
 • 1,9 millioner tonn vanadium,
 • 185 millioner tonn mangan
 • 19 000 tonn gallium
 • 73 000 tonn niob
 • 15 000 tonn hafnium
 • 80 000 tonn wolfram

og videre betydelige volumer av sjeldne jordarter i form av

 • 56 000 tonn scandium
 • 300 000 tonn yttrium
 • 370 000 tonn lantan
 • 1,7 mill. tonn cerium
 • 100 000 tonn praseodym
 • 420 000 tonn neodym
 • 23 000 tonn europium
 • 100 000 tonn gadolinium
 • 15 000 tonn terbium
 • 86 000 tonn dysprosium

Figur som viser forventningsverdier for samlede tilstedeværende ressurser.

 

Les mer om havbunnsmineraler

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 30.01.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.