Oljedirektoratet

Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat

robert-w

Geolog Robert W. Williams identifiserer og merker fossilt mikroplankton på eit digitalt palynologisk preparat. I bakgrunnen er maskina som digitaliserer Oljedirektoratets store arkiv av mikroplankton, pollen og sporer frå leite- og produksjonsbrønnar på kontinentalsokkelen. Foto: Arne Bjørøen

13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.

Diskos er ei felles løysing for lagring og distribusjon av seismikk-, brønn- og produksjonsdata frå norsk sokkel. Databasen blei sett i drift i 1995 som eit samarbeid mellom Oljedirektoratet, Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. 

Kvart mikroskoppreparat er gjengitt med over ti gigapiksler, altså ti milliardar pikslar. Dette er det første offentlege arkivet i verda av digitale palynologiske preparat.

Palynologi tar for seg mikrofossil som består av biopolymer av hydrogen, karbon og oksygen – med andre ord mikroplasten til naturen.   

Basert på taksonomi

Som alle felt innan paleontologi, er palynologi basert på taksonomi, å identifisere små fossil til artsnivå basert på forskjellar av både grove og fine strukturar. Denne vitskapen appellerer til geologar som har spesialisert seg i å kjenne igjen mønster og morfologi blant mange komplekse former.

Palynologer bruker omhyggjeleg og detaljert analyse gjennom eit mikroskop. Dei identifiserer og tel tusenvis av eksemplar av tusenvis av artar vunne tilbake frå tusenvis av brønnprøver. Dei reduserer denne kolossale kompleksiteten til tre fundamentale observasjonar:  alderen, avsetningsmiljøet og nærværet til avsetninga av eldre, omarbeidde avsetningar.

400 millionar  år med avsetningar på kontinentalsokkelen har late etter seg eit enormt arkiv av mikroplankton, pollen og sporar som klargjer Noregs geologiske, geografiske og miljøhistorie.

Samarbeid med medisinsk ekspertise

Palynologisk analyse er arbeidsintensiv og tidkrevjande. Optisk design og biletteknologi har blitt kraftig forbetra, men mikroskopi har blitt ståande uendra i fire hundreår.

Gjennom samarbeid med medisinsk ekspertise i Finland har OD fått innsikt i teknologiske framsteg som patologi, hematologi og cytologi har drive fram i snart 30 år. Forsking og utvikling med tanke på automatisert medisinsk diagnostisering av digitale vevsprøver viser seg  å vere brukande også til palynologiske problemstillingar.

Palynologer har auka kunnskapen vår om store delar av Noregs geologiske historie gjennom 50 år med tallause analysar av mikroplankton, pollen og sporar. Utvida analyse gjennom maskinlæring vil potensielt avdekkje endå fleire sider av Noregs djupe historie.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.03.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.