Oljedirektoratet

Sonekontroll for økt utvinning og reduserte kostnader

Styring av injeksjon eller produksjon langs en brønnbane eller mellom grener kalles sonekontroll. Sonekontroll brukes blant annet til å stenge av eller redusere uønsket innstrømming av vann eller gass i en produksjonsbrønn, stimulere enkeltsoner for å øke produksjon fra de spesifikke sonene og oppnå bedre opprenskning av lange horisontale brønnbaner. Hovedhensikten er å optimalisere drenering og produksjon. Dette kan være særlig aktuelt for brønner i reservoar med stor variasjon i reservoarkvalitet, for eksempel i tette reservoar (se kapittel 3). Mulighet for sonekontroll gir bedre reservoarstyring og derfor økt oljeutvinning.

I juni 2017 kartla OD bruk av sonekontroll i brønner. Til sammen rapporterte selskapene 593 aktive brønnbaner med sonekontroll per juni 2017. Av disse var 119 flergrensbrønner med totalt 301 grener.

Sonekontroll kan utføres på flere måter. Eksempler på dette kan være innstrømmingsventiler (ICD) eller autonome innstrømmingsventiler (AICD), hvor trykkfall fra formasjon til brønn blir kontrollert og korrigert. AICD er mer avansert enn ICD og kan måle hvilken væske som strømmer for så å stenge eller redusere der det ikke strømmer olje. Et annet eksempel er ventiler som kan styres hydraulisk eller elektrisk fra overflaten (ICV). Sonekontroll kan også utføres ved å bruke intervensjonsskip eller borerigg der mekaniske verktøy kjøres inn i brønner for å utføre operasjoner, også kalt manuelle metoder.

Noen felt har et betydelig antall brønnbaner med aktiv sonekontroll. På Troll har alle produserende brønnbaner installert passive eller autonome innstrømmingsventiler langs brønnbanene, og mange har overflatestyrte ventiler for grenstyring. På Snorre er det installert overflatestyrte ventiler i et betydelig antall injeksjonsbrønnbaner i tillegg til i produksjonsbrønner. Det har vært en betydelig økning i bruk av mer avanserte metoder for sonekontroll de siste ti årene. Det er viktig å fortsette utvikling av denne typen utstyr for effektiv og optimal produksjon av mange typer reservoar. Figur 2.20 viser utviklingen av antall brønnbaner med sonekontroll.

Analyser av produksjonen fra oljebrønner på Troll viser en klar forbedring av produksjonsrater etter at AICD’er ble introdusert. På Snorre viser studier at reservene kan øke betydelig dersom sonekontrollen fungerer som planlagt.

 

Graf som viser antall brønnbaner komplett med sonekontroll

Figur 2.20 Antall brønnbaner komplettert med sonekontroll (ICD er inkludert i både manuelle og overflatestyrte metoder).

Tilbake til rapporten