Oljedirektoratet

Utvinningsgrad og reservetilvekst

Utvinningsgrad er et mål på hvor stor andel av de tilstedeværende ressursene som utvinnes. Det er imidlertid stor variasjon mellom felt (og deler av felt) når det kommer til reservoaregenskaper. Utvinningsgrad er dermed ikke egnet som et mål på den totale utvinningen på sokkelen, men kan måle utviklingen på enkeltfelt over tid.

Reservetilvekst er et konkret mål på hvor mye ressurser som besluttes for utvinning og gjøres om til reserver. Reservetilveksten gir et bedre totalbilde av utviklingen enn utvinningsgrad. I et sokkelperspektiv bør oppmerksomheten derfor rettes mot reservetilvekst gjennom utvikling av lønnsomme ressurser.

OD etablerer egne mål for reservetilveksten. For perioden 2014 – 2023 er ambisjonen en tilvekst av oljereserver på 1200 millioner Sm³ olje. Målet ble lansert i 2014 og er en videreføring av en tilsvarende målsetting fra 2005. I 2018 oversteg tilveksten for første gang kurven mot målet for reservetilvekst i perioden.


En graf som viser reservetilvekst for olje målt mot Oljedirektoratets prognoser i 2014 og målet for reservetilveksten

Figur 2.6 Reservetilvekst for olje målt mot Oljedirektoratets prognoser i 2014, og målet for reservetilvekst.

Tilbake til rapporten