Oljedirektoratet

Vigdis – en havbunnsutbygging med betydelig reserveøkning

Utbyggingsplan for Vigdis ble godkjent i 1994 og produksjon startet i 1997. Opprinnelig reserveanslag var 29 millioner Sm³ olje. Feltet består av flere forekomster og er bygd ut i flere omganger med sju havbunnsrammer og to satelittbrønner som er koblet til Snorre A. Vann som blir levert fra Snorre A og Statfjord C blir injisert for trykkvedlikehold.

På Vigdis har reservene økt med mer enn 40 millioner Sm3 i perioden 2000-2018. Dette er en økning på nesten 150 prosent. Plan for videreutvikling av Vigdis, inkludert nye funn som er påvist ved feltet, ble godkjent av myndighetene i 2002, og i 2011 ble plan for utbygging av Vigdis Nordøst godkjent.

Det er boret 12 lete- og avgrensningsbrønner på Vigdis, fire av disse er boret etter at den første utbyggingsplanen ble godkjent. I tillegg er det boret 47 utvinningsbrønner, hvorav åtte er observasjonsbrønner, 27 er produksjonsbrønner og 12 er injeksjonsbrønner. En viktig forutsetning for den betydelige reserveøkningen på Vigdis er at det er tilgjengelig kapasitet på vertsinnretningen, Snorre.

Fokus på undergrunnsforståelse og stadig jakt etter nye volum har bidratt til at reservene på Vigdis har økt jevnt siden år 2000. Seismikk og gode reservoarmodeller har gjort det mulig å finne nye boremål for både produksjons- og injeksjonsbrønner.

I tillegg er samdriftsfordeler med Tordis, en havbunnsutbygging i samme utvinningstillatelse, en viktig faktor for å holde kostnader nede.  Felles bore- og intervensjonskampanjer har gitt muligheter for å bore flere brønner og drive med mer brønnvedlikehold som igjen har økt reservene.

Vigdis er et godt eksempel på en havbunnsutbygging der ressursgrunnlaget er utvidet gradvis ved å tilføre nye forekomster til feltet. I tillegg er effektiv reservoarstyring av produksjon og vanninjeksjon viktig for utviklingen av feltet. For å bedre utvinningen i en lang framtidig halefase, skal det installeres en pumpe på havbunnen som vil øke trykket fra brønnene og dermed akselerere og øke produksjonen. 

 

Bilde av en bunnramme på Vigdis

Figur 2.9 Installasjon av en bunnramme på Vigdis. Foto: Equinor.

Tilbake til rapporten