Tre hoder over ett Troll

24/11/2005 Tre gigantiske hoder i stål og betong rager over vannet vest av Øygarden utenfor Bergen. De pleier og produserer olje og gass fra det suverent største feltet på norsk sokkel: Troll.Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005

Med reserver på 1 318 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass, 233 millioner Sm3 olje og noe NGL, er Troll et gigantfelt også i internasjonal sammenheng.

Tre innretninger sørger for produksjonen av olje og gass: Troll A, Troll B og Troll C. Statoil er operatør for Troll A og gassutvinningen fra Troll Øst, mens Norsk Hydro er operatør for Troll B og C og oljeutvinningen fra Troll Vest.

Den norsk stat, gjennom selskapet Petoro, er den største eieren i Troll, med en andel på 56 prosent.

Gassleveransene fra Troll A-plattformen startet i 1996. Gassen blir i stor grad prosessert på land, på Kollsnesanlegget nord for Bergen, før den eksporteres gjennom rørledninger til Europa. Gass fra Troll forbrukes av millioner europeere, hver dag, året rundt. Fram til i dag er bare 15 prosent av gassen produsert. Resten, som fortsatt ligger igjen i undergrunnen, tilsvarer tre ganger gassreservene i Ormen Lange.

Trollfeltet inneholder også store oljevolum. Produksjonen fra de tynne oljesonene i Troll Vest skjer fra Troll B- og Troll C-plattformene, som startet produksjonen i 1995 og 1999. Til nå er det boret over hundre horisontale brønner inn i oljesonen på Troll, mange av disse er flergreinsbrønner, og det bores stadig nye, slik at mer olje kan bli produsert. Forventet utvinningsgrad for oljeressursene i Troll Vest er i dag 36 prosent.

Det finnes også olje i dypere lag av Troll Vest, under den såkalte olje-vann kontakten. Disse ressursene kan være betydelige, men svært utfordrende å utvinne. Også i Troll Øst finnes det olje, her i en tynn sone som varierer fra null til fire meter i tykkelse.

Hydro har klare ambisjoner om å øke oljereservene på Troll Vest. I 2004 lanserte selskapet en visjon om å få ut 300 millioner Sm3 olje fra Troll. Det gjenstår å konkretisere hvilke planer og hvilken teknologiutvikling som må til for å nå dit.

Gass + olje
Troll har vært et utfordrende felt helt fra starten. Gode resultat er oppnådd. Men viktige beslutninger gjenstår.

Å drive Troll ble regnet som en så omfattende oppgave at myndighetene fant det hensiktsmessig med to operatører, både i utbyggings- og driftsfasen. Men Troll Øst og Troll Vest er ikke to fullstendig isolerte reservoarer, og for myndighetene var det derfor viktig at styringen av Trollfeltet ble samordnet, som en Troll Unit med en felles styringskomité, slik at beslutninger om gassproduksjonen og oljeproduksjonen ble fattet i samme forum.

De enorme verdiene og de potensielt tette båndene mellom olje- og gassreservoarene gjør at beslutninger må fattes med omhu. Dypt nede i undergrunnen kan det være større eller mindre grad av trykkkommunikasjon mellom olje- og gassreservoarene, og en problemstilling knyttet til produksjonen fra Troll Øst er om et for stort og for raskt gassuttak vil få negative konsekvenser for framtidig oljeproduksjon fra Troll Vest. Derfor har myndighetene begrenset det årlige gassuttaket gjennom produksjonstillatelsen for gass fra Troll. Oljedirektoratet legger vekt på at best mulig data blir samlet inn fra relevante brønner etter hvert som de bores, til støtte for de vurderinger og beslutninger som rettighetshaverne og myndighetene skal gjøre.

En annen problemstilling gjelder tidspunktet for når det vil være aktuelt å starte en større gassproduksjon fra Troll Vest. Fram til i dag er det bare gassen som automatisk følger med oljen som blir produsert fra Troll Vest. Studier har vist at for tidlig oppstart av en storstilt gassproduksjon fra Troll Vest vil få store konsekvenser for oljeproduksjonen. Trykket i reservoaret vil falle, og konsekvensen av dette vil være betydelig redusert oljeproduksjon og begrensede muligheter for å øke oljereservene.

Et eventyr med stadige utfordringer
Rettighetshaverne i Troll er nå inne i en fase med omfattende studier, hvor ulike framtidsmulighetene for Troll blir vurdert. Utfordringene er komplekse, og ulike problemstillinger griper i hverandre: Hva er riktig framtidig platåproduksjon for gass fra Troll? Er sammenhengen mellom olje og gass vurdert riktig? Når kan gassen fra Troll Vest produseres? Skal det bygges nye transportrør? Hvilken rolle skal Troll spille for norsk sokkel i årene som kommer?

 

Updated: 04/09/2009