Invitasjon

Invitasjon til å søke om tillatelse etter lagringsforskriften til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Det kongelige Olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved invitasjon til å søke om tillatelse i henhold til forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen, heretter kalt lagringsforskriften.

Tildeling av en tillatelse er betinget av at søkeren har den finansielle styrke, tekniske og geologiske kompetanse og pålitelighet som anses påkrevet for å drive aktivitet i henhold til lagringsforskriften.

Formålet med utlysningen er å invitere kvalifiserte aktører til å sende inn søknader om tildeling av tillatelse etter lagringsforskriften.

Utlysningen dekker to geografiske områder, ett område i Barentshavet og ett område i Nordsjøen, se vedlagte kart og koordinater.

Innenfor det aktuelle området bør søknaden omfatte de reservoarer søker vil kartlegge eller har kartlagt som egnet for lagring av CO2, og angi koordinatene for det området tillatelsen bør omfatte.

Tillatelsens konkrete geografiske omfang, varighet, eventuelle arbeidsforpliktelser og spesifikke vilkår for øvrig, fastsettes av departementet på tildelingstidspunktet.

Dersom en tillatelse etter lagringsforskriften tildeles flere juridiske personer sammen, må samtlige deltakere oppfylle vilkårene for tildeling. Det vil i et slikt tilfelle kunne bli stilt vilkår om selskapsform og ansvar mellom deltakerne, og at det inngås en selskapsavtale for virksomheten etter tillatelsen, jf. lagringsforskriften §§ 3-1 og 4-1 siste ledd.

Ved eventuell tildeling av en tillatelse vil det bli stilt vilkår om gjennomføring av en arbeidsforpliktelse innen en frist fastsatt av departementet. Dersom arbeidsforpliktelsen ikke gjennomføres innen denne fristen, vil tillatelsen bortfalle med mindre departementet samtykker i at fristen forlenges.

Det kan bli fastsatt særskilte miljø- og fiskerivilkår til tillatelsen.

Departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende:

a) Området for tillatelsen.

b) Varighet av tillatelsen.

c) Arbeidsforpliktelse med tilhørende timeplan, inkludert frist for fremleggelse av plan for utbygging og drift (PUD).

d) Vilkår for etterdrift og ansvarsoverføring til staten v/Olje- og energidepartementet.

Departementet kan tildele tillatelse til flere søkere sammen og utpeke operatør.

Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved tildeling av en tillatelse etter lagringsforskriften, eventuell sammensetning av rettighetshavergrupper, og ved utpeking av operatør:

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det aktuelle geografiske område og hvordan rettighetshaver planlegger å foreta en videre effektiv kartlegging av området og plan for lagring av CO2 i aktuelle reservoarer.

b) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, samt hvordan denne kan bidra aktivt til kostnadseffektive aktiviteter under tillatelsen.

c) At søkeren(e) har tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og HMS.

d) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å gjennomføre alle aktiviteter under tillatelsen.

e) Søkers tilbud om arbeidsforpliktelse og vilkår for etterdrift og ansvarsoverføring til staten v/Olje- og energidepartementet.

f) Søkeren(e)s erfaring med CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder, herunder erfaring med å planlegge og bygge ut lagringslokalitet for CO2, olje- og gassfelt, eller geologisk gasslagringsreservoar.

g) Tillatelsen vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en rettighetshaver som ledd i petroleumsvirksomhet eller CO2-lagring, har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

h) Den som utpekes som operatør for tillatelser etter lagringsforskriften i Barentshavet, skal selv som ledd i petroleumsvirksomhet eller CO2-lagring, ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

Departementet kan, på basis av innkomne søknader bestemme om det skal tildeles en letetillatelse eller en utnyttelsestillatelse. Søknad om tillatelse skal inneholde de opplysninger som er angitt i lagringsforskriften. Rapportering av finansielle og selskapsmessige forhold skal være i tråd med veileder for søknadsbrev og selskapsinformasjon.

Opplysninger av enhver art som meddeles myndighetene i forbindelse med søknaden vil være underlagt taushetsplikt inntil tillatelsen er tildelt, jf. lagringsforskriften § 11-20. Deretter vil opplysningene være underlagt taushetsplikt i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven i et tidsrom av 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c) tredje ledd.

For behandling av hver søknad skal det innen innsendelse av søknaden betales et gebyr på kr. 109.000.

Dersom flere selskaper går sammen om å søke om en tillatelse, anses dette som én søknad. Ett av selskapene besørger i dette tilfelle samlet innbetaling av gebyr for søknaden.

Betalingen skal skje til staten ved Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326. Innbetalingen skal merkes” Tillatelse etter lagringsforskriften”. Kopi av kvittering for innbetalt gebyr skal vedlegges søknaden.

Kongen i statsråd kan bestemme at det skal tildeles en eller flere tillatelser innenfor de utlyste områder, men er ikke forpliktet til å tildele tillatelser på grunnlag av innkomne søknader.

Søknad om tillatelse sendes til departementet på elektronisk format, med kopi til Arbeids- og sosialdepartementet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet på samme format.

Søknad merkes slik:

"Søknad om tillatelse etter lagringsforskriften ",

og sendes til;

Det kongelige olje- og energidepartement
v/ Leteseksjonen
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

via L2S eller Altinn

Kopi sendes også via L2S eller Altinn til:

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Oljedirektoratet
  • Petroleumstilsynet

Søknadene må være mottatt innen 9. desember 2021 kl. 12.00.

Alle søknader som er innkommet innen det nevnte tidspunkt, anses innkommet samtidig.

Mer detaljert informasjon om utlysningen for 2021

 

 

Oppdatert: 13.09.2021