Oljedirektoratet

Invitasjon

Invitasjon til å søke om tillatelse etter lagringsforskriften til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Det kongelige Olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved invitasjon til å søke om tillatelse i henhold til forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen (lagringsforskriften).

Lagringsforskriften retter seg mot utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen. Selskaper som skal drive virksomhet som nevnt trenger tillatelse etter lagringsforskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 25. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften). Tildeling av en tillatelse er betinget av at søkeren har den finansielle styrke, tekniske og geologiske kompetanse og pålitelighet som anses påkrevet for å drive aktivitet i henhold til lagringsforskriften.

Denne utlysningen dekker ett område i Nordsjøen, se vedlagte kart og koordinater. Formålet med utlysningen er å invitere kvalifiserte aktører til å sende inn søknader om tildeling av tillatelse etter lagringsforskriften. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov.

Tildeling av tillatelser under lagringsforskriften vil skje etter en såkalt åpen dør-politikk. Dette innebærer at den - eller de - enkelte aktørene som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften, søker på det tidspunkt de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag, dvs. et behov, for å søke om tillatelse.

Olje- og energidepartementet (OED) vil fortløpende vurdere innkomne søknader, som inkluderer en HMS-vurdering fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I vurderingen vil kompetansen til søker og behovet for lagringstillatelse bli gjennomgått, og det vil bli vurdert om det anses som sannsynlig at tildelingskriteriene vil bli oppfylt. Dersom en søknad er av tilstrekkelig kvalitet og demonstrerer tilstrekkelig det faktiske behovet for lagringstillatelse, vil det området staten vurderer som aktuelt, utlyses med en søknadsfrist.

En slik utlysning er en sikkerhetsmekanisme for å sikre at lagringsforskriftens krav om at tildeling skjer på «objektive, publiserte og ikke-diskriminerende kriterier» blir oppfylt og vil gi andre, aktuelle selskaper anledning til å søke på det utlyste området.

Innenfor det aktuelle området bør søknaden omfatte de reservoarer søker vil kartlegge eller har kartlagt som egnet for lagring av CO2, og angi koordinatene for det området søker mener tillatelsen bør omfatte. Søker må dokumentere at tildeling av en ny tillatelse er en nødvendig forutsetning for gjennomføring og/eller videreutvikling av konkrete, samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt(er) for fangst, transport og lagring av CO2.

Tillatelsens konkrete geografiske omfang, varighet, eventuelle arbeidsforpliktelser og spesifikke vilkår for øvrig, fastsettes av departementet på tildelingstidspunktet.

Dersom en tillatelse etter lagringsforskriften tildeles flere juridiske personer sammen, må samtlige deltakere oppfylle vilkårene for tildeling. Det vil i et slikt tilfelle kunne bli stilt vilkår om selskapsform og ansvar mellom deltakerne, og at det inngås en selskapsavtale for virksomheten etter tillatelsen, jf. lagringsforskriften §§ 3-1 og 4-1 siste ledd.

Ved eventuell tildeling av en tillatelse vil det bli stilt vilkår om gjennomføring av en arbeidsforpliktelse innen en frist fastsatt av departementet. Dersom arbeidsforpliktelsen ikke gjennomføres innen denne fristen, vil tillatelsen bortfalle med mindre departementet samtykker i at fristen forlenges.

I norske havområder er ulike næringer som vil bidra med samfunnsøkonomisk lønnsom aktivitet, velkommen. Det er ikke et spørsmål om enten eller, men både og, noe som stiller krav til god sameksistens mellom alle typer næringsaktivitet på havet. Norske myndigheter forventer at både nye og eksisterende næringer tar hensyn til annen næringsaktivitet for å sikre fortsatt god sameksistens til havs. Dette må ligge til grunn ved valg av lagringslokalitet.

Det kan bli fastsatt særskilte miljø- og fiskerivilkår til tillatelsen.

Departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende:

a) Området for tillatelsen.

b) Varighet av tillatelsen.

c) Arbeidsforpliktelse med tilhørende timeplan, inkludert frist for fremleggelse av plan for utbygging og drift (PUD).

d) Vilkår for etterdrift og ansvarsoverføring til staten v/Olje- og energidepartementet.

Departementet kan tildele tillatelse til flere søkere sammen og utpeke operatør.

Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved tildeling av en tillatelse etter lagringsforskriften, eventuell sammensetning av rettighetshavergrupper, og ved utpeking av operatør:

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det aktuelle geografiske område og hvordan rettighetshaver planlegger å foreta en videre effektiv kartlegging av området og plan for lagring av CO2 i aktuelle reservoarer.

b) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, samt hvordan denne kan bidra aktivt til kostnadseffektive aktiviteter under tillatelsen.

c) At søkeren(e) har tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og HMS.

d) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å gjennomføre alle aktiviteter under tillatelsen.

e) Søkers tilbud om arbeidsforpliktelse og vilkår for etterdrift og ansvarsoverføring til staten v/Olje- og energidepartementet.

f) Søkeren(e)s erfaring med CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder, herunder erfaring med å planlegge og bygge ut lagringslokalitet for CO2, olje- og gassfelt, eller geologisk gasslagringsreservoar.

g) Tillatelsen vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en rettighetshaver som ledd i petroleumsvirksomhet eller CO2-lagring, har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

h) Den som utpekes som operatør for tillatelser etter lagringsforskriften i Barentshavet, skal selv som ledd i petroleumsvirksomhet eller CO2-lagring, ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

I tråd med lagringsforskriften forventes det normalt å bli tildelt en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil Olje- og energidepartementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.

Størrelsen på området som tildeles, varigheten av letetillatelsen og forpliktelsene som følger med en slik tildeling vil være resultat av en konkret vurdering av søknaden(e), myndighetenes egne vurderinger og ev. andre relevante forhold. Formålet med å tildele lagringstillatelser er å legge til rette for oppbygging av en ny havnæring på norsk sokkel. For å oppnå dette målet, vil norske myndigheter utforme arbeidsprogram som sikrer rask og effektiv fremdrift i tildelt areal. Arbeidsprogrammene skal sikre at det gjøres tilstrekkelig arbeid i tillatelsen for å modne tildelt areal fram til en sikker lagringslokalitet.

Rettighetshavere med letetillatelse kan søke om utnyttelsestillatelse samtidig som plan for utbygging sendes inn. Rettighetshavere som har gjennomført arbeidsprogrammet og sender inn en tilfredsstillende PUD sammen med en tilstrekkelig god søknad om utnyttelsestillatelse, kan påregne å få tildelt utnyttelsestillatelse. Innehaverne av letetillatelser skal ha tillit til at de får gjennomføre påbegynte prosjekter som det er brukt store ressurser på, og myndighetene må ha tillit til at tildelte arealer forvaltes etter hensikten og at godkjente prosjekter faktisk blir gjennomført. Ved tildeling av utnyttelsestillatelsen vil myndighetene vurdere omfanget av tillatelsen, både i areal og i stratigrafi.

Rapportering av finansielle og selskapsmessige forhold skal være i tråd med veileder for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf) 

Opplysninger av enhver art som meddeles myndighetene i forbindelse med søknaden vil være underlagt taushetsplikt inntil tillatelsen er tildelt, jf. lagringsforskriften § 11-20. Deretter vil opplysningene være underlagt taushetsplikt i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven i et tidsrom av 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c) tredje ledd.

For behandling av hver søknad skal det innen innsendelse av søknaden betales et gebyr på kr. 109.000.

Dersom flere selskaper går sammen om å søke om en tillatelse, anses dette som én søknad. Ett av selskapene besørger i dette tilfelle samlet innbetaling av gebyr for søknaden.

Betalingen skal skje til staten ved Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326. Innbetalingen skal merkes” Tillatelse etter lagringsforskriften”. Kopi av kvittering for innbetalt gebyr skal vedlegges søknaden.

Kongen i statsråd kan bestemme at det skal tildeles en eller flere tillatelser innenfor de utlyste områder, men er ikke forpliktet til å tildele tillatelser på grunnlag av innkomne søknader.

Søknad om tillatelse sendes til departementet på elektronisk format, med kopi til Arbeids- og sosialdepartementet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet på samme format.

Søknad merkes slik:

"Søknad om tillatelse etter lagringsforskriften ",

og sendes til;

Det kongelige olje- og energidepartement

v/ Leteseksjonen

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

via L2S eller Altinn

 

Kopi sendes også via L2S eller Altinn til:

Arbeids- og sosialdepartementet

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

 

Søknadene må være mottatt innen 1. juni 2022 kl. 12.00.

Alle søknader som er innkommet innen det nevnte tidspunkt, anses innkommet samtidig.

 

 

Oppdatert: 02.11.2022