Søknad om undersøkelsestillatelse for gjeldende år

Oljedirektoratet utsteder undersøkelsestillatelser etter søknad, jf. petroleumsloven §§ 2-1 og 2-2.Undersøkelsestillatelsen gir rett til undersøkelse etter petroleum.

Områder for den enkelte undersøkelsestillatelse vil bli angitt i vedlegg til tillatelsen. Undersøkelser, herunder seismiske undersøkelser kan og utøves av en rettighetshaver til en utvinningstillatelse, men da begrenset til
området for den enkelte utvinningstillatelse. Undersøkelsestillatelsen er ikke eksklusiv.

Undersøkelsestillatelser tildeles for ett kalenderår.

Kriteriene for å kunne søke framgår av petroleumsloven § 2-1:

«Etter åpning av et område i henhold til § 3-1 kan departementet tildele juridisk person tillatelse til undersøkelse etter petroleum i begrensede områder av havbunnen eller i dens undergrunn. Undersøkelsestillatelse kan også tildeles fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat».

Opplysningene som skal oppgis i søknaden framgår av forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet kap.2, § 3.

Disse opplysningene er:

§ 3. Søknad om undersøkelsestillatelse

Søknad om undersøkelsestillatelse etter loven § 2-1 sendes Oljedirektoratet og skal inneholde opplysninger om:

  • søkers navn, adresse og nasjonalitet. Dersom søknaden omfatter flere søkere, skal samtlige navn, adresser og nasjonaliteter oppgis,
  • hvem i Norge som skal være representant overfor myndighetene,
  • hvilket område søknaden omfatter,
  • formålet med og arten av undersøkelsen.

Oljedirektoratet kan kreve tilleggsopplysninger.

Kvittering for innbetalt avgift jf. § 5, skal vedlegges søknaden.

Søknad om undersøkelsestillatelse med vedlegg skal være skrevet på norsk eller engelsk.

Gebyr på kr. 65 000,00, jamfør petroleumsforskriften § 5 første ledd innbetales til følgende bankkonto: DnB NOR, konto nr. 7694 05 00326.

Vennligst merk innbetalingen med hvilket år det gjelder: ”Undersøkelsestillatelse 20xx” (f.eks. 2019).

Behandlingsgebyr for seismiske/elektromagnetiske undersøkelser

Ifølge forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 5 tredje ledd skal det i tillegg betales et gebyr på kr. 33 000,00 for hver seismisk undersøkelse til Oljedirektoratet. Gebyret skal være innbetalt før undersøkelsen starter. Vennligst merk innbetalingen med undersøkelsens benevnelse. 

Oppdatert: 14.03.2019