Konsekvensutredning

Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet, som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.

Oljedirektoratet bistår departementet i gjennomføringen av konsekvensutredningen og koordinerer det faglige utredningsarbeidet.

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen – havbunnsmineralloven – fastsetter kravene til en åpningsprosess, herunder konsekvensutredning.

Program

Første skritt i prosessen med konsekvensutredning er å utarbeide et program for konsekvensutredningen. Det endelige programmet ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 10. september 2021. Dette programmet angir det formelle og faglige grunnlaget for konsekvensutredningen. 

Konsekvensutredningen skal belyse hvilke virkninger en åpning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale forhold.

Spørsmål som skal utredes er hvorvidt og hvorledes det er mulig å drive forsvarlig mineralvirksomhet og samtidig ivareta havmiljøet og andre brukere av havet.

Rapporter

Grunnlagsstudier knyttet til åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel:

Skipsfart (pdf)

Fiskeri (pdf)

Sjøfugl (pdf)

Teknologi (pdf)

Pelagiske økosystem (pdf)

Naturforhold (pdf)

 

Havbunnsmineraler-utredningsomraadet.png

Kartet viser området som omfattes av åpningsprosessen. Området dekker 592 500 km2. Kart: Oljedirektoratet.

 

Oppdatert: 15.02.2022