Lover og regelverk

Oljedirektoratet-14-1920

Lov om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel – havbunnsmineralloven – trådte i kraft 1. juli 2019.

Havbunnsmineralloven legger til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler på norsk sokkel er lagt til Olje og energidepartementet (OED). Oljedirektoratet (OD) er departementets fagetat og bistår departementet i gjennomføringen av konsekvensutredningen og koordinerer det faglige utredningsarbeidet.

Samle inn og kartlegge

OD skal være nasjonal administrator for alle undergrunnsdata som samles inn fra norsk sokkel, og skal gjennomføre kartlegging av mineralressursene.


Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

 

Oppdatert: 07.10.2021