24/9-7, 7A, 7B og 7C

14.04.2004 Pressemelding nr. 5/2004: Marathon Petroleum Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 150, avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 24/9-7, 7A, 7B og 7C. Planen var å bore en vertikal brønn og et sidesteg høyere opp på strukturen. I tillegg ble to sidesteg planlagt og besluttet under boreprosjektet. Boringene er utført ca. 18 km sørvest for Heimdalfeltet. Vanndypet i borelokaliteten var 124 m.  Den vertikale brønnen ble boret til totalt dyp 2250 m under havoverflaten.

Brønnene ble boret nær funnene 24/9-5 og 24/9-6, oppdaget av Fina i bergarter av tidlig tertiær alder i henholdsvis 1993 og 1994. Marathon overtok i 2003 operatørskapet for utvinningstillatelsen og gjennomførte  ny kartlegging. Ut fra dette arbeidet ble det antatt at funnene representerte sand presset ut i omgivende mer finkornete bergarter, såkalt injeksjonssand.  Dette er blitt bekreftet av de fire boringene.

Det ble påvist hydrokarboner i alle de fire brønnene. Den vertikale brønnen, 24/9-7, påviste en netto gasskolonne på ca 37 m og en netto oljekolonne på ca 12 m fordelt på flere sandsteinsnivåer. Sidestegsbrønnene viste liknende reservoarmektigheter fylt med olje lengre ned på strukturen og et gassfylt tynnere reservoar høyere opp på strukturen. Trykkmålinger og væskeprøver fra brønnene viser at det sannsynligvis er sammenheng mellom 24/9-5 og -6 funnene og ressursene påvist i de nye boringene ? slik at det i realiteten er snakk om ett funn med en total oljekolonne på ca 106 m.

Oljedirektoratet vurderer resultatene fra boringene som oppmuntrende ? framkommet som resultat av godt og detaljert utforskningsarbeid i et modent område på sokkelen. Ressursene vil bli vurdert som et mulig tillegg til ressursene i Alvheimfunnene, som vurderes bygd ut i nær fremtid.

Boringene ble gjennomført av DeepSea Delta. Brønnene ble midlertidig plugget og forlatt 11. april. Boreinnretningen er nå gått til utvinningstillatelse 266 for å bore undersøkelsesbrønn 26/4-2 med A/S Norske Shell som operatør.

Se også tabell for boreaktivitet 2004.


Kontaktinformasjon
Morten Sand, tlf. 51 87 61 87

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).