16/1-14

01.12.2010 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-14. Brønnen er boret om lag 4 kilometer nordvest for oljefunnet 16/1-8 (”Luno”) og 3 kilometer sør for oljefunnet 16/1-9 (”Draupne”).

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjon) som en forlengelse av Draupne.

Huginformasjonen har som forventet gode reservoaregenskaper, men er tørr. Det ble imidlertid påtruffet olje i to reservoarnivåer over Huginformasjonen. Det ene nivået har en om lag ti meter oljekolonne i nedre kritt/øvre jura sandsteinslag med god reservoarkvalitet. Det andre nivået har til sammen rundt 40 meter brutto oljekolonne i paleocen sandsteinslag (Heimdalformasjonen) med vekslende reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Oljen i Heimdalformasjonen er av samme type som i ”Luno”, mens den underliggende oljen i nedre kritt/øvre jura er svært lett.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnene er mellom 2 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje innenfor utvinningstillatelse 338. Funnene vil kreve nærmere avgrensing før rettighetshaverne i utvinningstillatelsen kan vurdere disse sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-14 ble boret til et vertikalt dyp av 2550 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 110 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 16/1-14 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som skal til utvinningstillatelse 409 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/7-9 der Lundin Norway er operatør.

Kart

 

Oppdatert: 03.01.2013