16/1-16 og 16/1-16 A

11.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-16 og avgrensningsbrønn 16/1-16 A.

Brønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ble boret om lag tre kilometer øst for funnbrønnen 16/1-9 i Ivar Aasenfunnet og rundt tre kilometer nord for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen 16/1-16 var å påvise petroleum i nedre kritt og øvre jura reservoarbergarter (Åsgard– og Draupneformasjonene) på vestsiden av Utsirahøgda. Sekundære mål var å avgrense oljefunnet 16/1-9 Ivar Aasens østlige utstrekning i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Hugin- og Skagerrakformasjonene), samt å undersøke reservoarbergarter i paleocen (Heimdalformasjonen) og perm (Zechsteingruppen).

I Åsgardformasjonen i brønn 16/1-16 ble det påtruffet om lag 90 meter brutto reservoar med vannførende sandsteiner av variabel kvalitet. Brønnen påtraff videre en brutto oljekolonne på rundt 70 meter i Hugin- og Skagerrakformasjonene, hvorav 28 meter i reservoar med meget god kvalitet i Huginformasjonen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Oljen som ble påvist i brønnen er av en annen type enn den som tidligere er påvist i Ivar Aasenfunnet. I tillegg er trykket i oljesonen i Huginformasjonen og den øvre delen av Skagerrakformasjonen noe lavere (0,6 bar) enn tidligere observert i Ivar Aasenfunnet. I motsetning til den vestlige delen av Ivar Aasenfunnet ble det ikke påtruffet gasskappe over oljen i 16/1-16.

Det ble ikke påtruffet reservoar i Heimdalformasjonen. Den 29 meter tykke Zechsteingruppen, som består av dolomitter og kalksteiner, er vannfylt, og har relativt dårlige reservoaregenskaper.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/1-16 A, som er boret like sør for 16/1-16, var å fastsette olje/vann-kontakten. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på vel 30 meter i Huginformasjonen. Huginformasjonen er om lag dobbelt så tykk som i 16/1-16 og som forventet var reservoarkvaliteten meget god. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 2440 meter under havnivå. Dette er seks meter dypere enn olje/vann-kontakten i den vestlige delen av Ivar Aasenfunnet.

Foreløpige beregninger av ressursene som er påvist med 16/1-16 og 16/1-16 A innenfor utvinningstillatelse 457 er mellom 3 og 6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.  

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 001 B, 028 B og 242 overleverte plan for utbygging og drift (PUD) for Ivar Aasenfunnet til Olje- og energidepartementet 21. desember 2012. Ressursene i utvinningstillatelse 457, som er påvist med 16/1-16 og 16/1-16 A, er ikke omfattet av innlevert PUD for Ivar Aasen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første og andre letebrønnen i utvinningstillatelse 457. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2722 og 2683 meter under havflaten og ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm og i Skagerrakformasjonen i trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som er gått til utvinningstillatelse 501 i midtre del av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/3-5, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013