34/10-A-8

25.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 050, har gjennom produksjonstesting av brønn 34/10-A-8 påvist et betydelig oljevolum i Shetlandgruppen / Listaformasjonen som ligger over Gullfaksfeltet.

Brønnen ble opprinnelig boret i 1987 fra Gullfaks A-plattformen som utvinningsbrønn i Gullfaks, men ble i desember 2012 rekomplettert for en formasjonstest i toppen av Shetlandgruppen over Gullfaksfeltet. Hensikten med testen var å undersøke trykkforholdene og produktiviteten i oppsprukne karbonatbergarter i Shetlandgruppen av kritt alder og i overliggende sandsteiner i intra-Listaformasjonen av paleocen alder. På grunn av overtrykk har sonen i mange år representert en utfordring ved gjennomboring til Gullfaksreservoaret.

Brønntesten i 34/10-A-8 viser at den perforerte sonen her har gode strømningsegenskaper, og resultatene indikerer at produksjonen støttes av et betydelig volum. Spor av petroleum i Listaformasjonen er registrert i flere brønner i området, men det har ikke tidligere blitt påvist produserbar olje. Listaformasjonen består av relativt tynne sandlag med moderate til dårlige reservoaregenskaper.

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på funnet. Foreløpige beregninger basert på modellering, formasjonstester og prøvetaking tyder på utvinnbare ressurser i størrelsesorden 6 - 24 millioner Sm3 oljeekvivalenter, men forekomsten kan være betydelig større. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 050 vil nå gjennomføre en prøveutvinning for datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene. Det kan bli aktuelt å undersøke flere eksisterende brønner på Gullfaks med hensyn til strømningsegenskapene i disse grunnere reservoarene.

Funnet er spesielt interessant fordi det viser at utradisjonelle og tidligere oversette forekomster kan representere store verdier.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 25.04.2013