15/6-13, 15/6-13 A og 15/6-13 B

01.07.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for Gina Krog Unit, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-13 og avgrensningsbrønnene 15/6-13 A and 15/6-13 B.

Brønnene er boret om lag 250 kilometer vest for Stavanger og like nordøst for Gina Krogfeltet.

Hensikten med brønn 15/6-13 var å påvise økonomiske petroleumsvolum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), skaffe tilstrekkelige data for å unngå videre avgrensning, undersøke funnets størrelse, reservoarbergartens egenskaper og kontinuitet samt bestemme egenskapene til petroleum.

Hensikten med sidestegene 15/6-13 A og 15/6-13 B var å avgrense funnet med hensyn til muligheten for henholdsvis olje dypere og gass høyere på strukturen.

15/6-13 har to separate oljekolonner, hvorav 13 og 3 meter i sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper i henholdsvis Hugin- og øvre del av Sleipnerformasjonen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

15/6-13 A påtraff sju og ni meter tykke sandsteiner med moderat reservoarkvalitet i henholdsvis Hugin- og Sleipnerformasjonen, begge vannførende. Vannførende sandstein i Huginformasjonen antas å stå i trykkommunikasjon med oljesonen i 15/6-13.

15/6-13 B viser en total gasskolonne på om lag 60 meter, hvorav 7 meter i sandstein med moderat reservoarkvalitet i Huginformasjonen og 26 meter med sandstein med moderate reservoaregenskaper i Sleipnerformasjonen. Underliggende sandstein i Skagerrakformasjonen er tett og vannførende.

For funnet som helhet er total olje- og gasskolonne på til sammen om lag 300 meter, hvorav 150 meter for hver av dem. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter i Huginformasjonen, mens beregninger av eventuelle tilleggsvolumer fra Sleipnerformasjonen krever en videre evaluering for nærmere avklaring.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i Gina Krog Unit vil evaluere funnet videre med tanke på en mulig utvikling og tilknytning til Gina Krogfeltet.

Brønnene 15/6-13, 15/6-13 A og 15/6-13 B ble boret til et målt dyp på henholdsvis 3577, 3925 og 3773 meter og vertikalt dyp på 3552, 3716 og 3447 meter under havflaten. Alle ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 114 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal fortsette med boring av en Statoil-operert brønn på britisk sokkel.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015